Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2015/2016

 

Volná místa v mateřských školách stále chybí. Navyšující se počty školáků naplňují třídy základních škol, naopak střední školy se vyprazdňují.

Mateřské školy

Ve školním roce 2015/2016 bylo v Jihomoravském kraji evidováno 657 mateřských škol. Za posledních šest let se jejich počet zvýšil o 24 škol a počet dětí se navýšil o 5 142 na celkový počet 41 519 dětí. Zvyšování počtu dětí navštěvující mateřské školy způsobila vyšší porodnost v minulých letech. S rostoucím počtem dětí se postupně navyšoval i počet tříd, ve školním roce 2010/2011 bylo zřízeno 1 586 tříd, ve školním roce 2015/2016 se počet tříd navýšil o 207 na 1 793 tříd. Vzrostl i počet učitelů. Na začátku sledovaného období pracovalo v mateřských školách 2 842 pedagogických pracovníků (přepočtení na plně zaměstnané) a za šest let se jejich počet zvýšil o 444 na celkový počet 3 286 učitelů. Ve školním roce 2015/2016 pracovalo v mateřských školách 13 mužů (0,4 %). Počet dětí na třídu zůstává posledních 6 let stále stejný, a to 23 dětí na 1 třídu. Počet dětí na jednoho pedagoga se držel těsně pod hranicí 13 dětí.

Ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyplývá, že z celkového počtu 657 mateřských škol v kraji byla zřizovatelem 616 škol obec, 22 škol soukromý sektor, 14 mateřských škol Jihomoravský kraj, 3 škol církev a 2 škol MŠMT. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami bylo v kraji zřízeno 15 mateřských škol.

Ve školním roce 2015/2016 bylo podáno celkem 23 892 žádostí o přijetí do mateřské školy. Nebylo vyhověno 9 007 žádostem o přijetí.

Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji

 

Základní školy

Podle evidence MŠMT je ve školním roce 2015/2016 v Jihomoravském kraji 473 základních škol. Od školního roku 2010/2011 se tento počet snížil o 4 školy. Za sledované období se ale zvýšil počet tříd ze 4 557 na 4 825, tj. o 268 tříd. Se stoupajícím počtem tříd se zvyšoval i počet dětí. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje základní školy v kraji 95 654 školáků, tj. meziročně o 3 173 žáků víc (o 3,4 %). V průměru na 1 třídu připadá 19,8 žáků. 1. stupeň navštěvuje 60 231 žáků a na 2. stupni základních škol se učí 35 423 žáků. Ve stejném školním roce pak pedagogickou činnost na základních školách vykonává 6 617 učitelů a učitelek (přepočteno na plně zaměstnané). Podíl vyučujících mužů na základních školách představuje jen 16,0 % (1 061 mužů). Na jednu učitelku či učitele průměrně připadá 15 žáků.

Jihomoravský kraj je zřizovatelem 27 základních škol, z toho je všech 27 určeno pro děti se speciálními požadavky, 429 škol bylo zřízeno obcemi (z toho 21 určeno pro SVP), u 12 škol byl zřizovatelem privátní sektor. Církev je zřizovatelem 2 základních škol a MŠMT zabezpečuje 3 základní školy, které všechny slouží dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji

 

Střední školy

Podle statistické ročenky školství bylo ve školním roce 2015/2016 v Jihomoravském kraji evidováno 123 středních škol s 46 695 žáky, z toho denní studium navštěvovalo 45 003 žáků. Nejvyšší počet středních škol MŠMT zaznamenalo ve školním roce 2011/2012, a to 144 a studovalo v nich 56 500 žáků, z toho 53 860 v denním studiu. Nejvíce žáků docházelo na střední školy ve školním roce 2010/2011, a to 60 184 žáků, z toho denně se vzdělávalo 57 219 žáků. Za sledované období klesl počet tříd z 2 549 na 2 111, tj. méně o 438 tříd. Počet učitelů přepočtený na plně zaměstnané na středních školách v kraji ve školním roce 2015/2016 činil 4 188 pedagogů, z toho bylo 39,6 % mužů (1 659 mužů), meziročně tento stav poklesl o 108 osob. Celkový počet tříd dosáhl počtu 2 111, denní studium probíhalo v 2 007 třídách.

Ve školním roce 2015/2016 studovalo v  kraji na 40 gymnáziích 15 146 žáků denního studia v 575 třídách. I na gymnáziích se každoročně snižuje počet žáků, proti roku 2010/2011 jejich počet poklesl o 1,7 tisíce.

Celkem 91 škol poskytovalo v Jihomoravském kraji střední odborné vzdělání. Na denní studium docházelo 28 636 žáků.

Obory nástavbového studia studovalo v kraji na 37 školách 2 110 žáků, z toho denně se vzdělávalo 1 221 žáků. Také  nástavbové studium vykazuje postupný úbytek žáků.

Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji

 

Konzervatoře

V Jihomoravském kraji ve školním roce 2015/2016 působí 2 konzervatoře, na které dochází na denní studium 493 žáků. Do 1. ročníku bylo v tomto roce přijato 91 osob, což je o 25 žáků více než ve školním roce 2010/2011. Za školní rok 2014/2015 ukončilo úspěšně studium 52 absolventů.

Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji

 

Vyšší odborné školy

Ve školním roce 2015/2016 v kraji nabízelo 10 vyšších odborných škol s 90 studijními skupinami denní formy vzdělávání rozšíření vzdělání 2 032 studentům. Tyto žáky vyučovalo 159 učitelů (přepočtení na plně zaměstnané) a počet vyučujících se od školního roku 2010/2011 snížil o 54 učitelů. Na jednoho učitele průměrně připadá 13 žáků. Nejvyšší počet absolventů (984) byl zaznamenán ve školním roce 2011/2012.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Tab. 4 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji

 

Vysoké školy

Jihomoravský kraj ve školním roce 2015/2016 nabízí studium na 12 veřejných a soukromých vysokých školách. V uvedeném školním roce na nich studovalo 69 852 studentů (fyzické osoby), z toho bylo 56 624 studentů se státním občanstvím ČR. Převážná část těchto studentů, a to 45 952, navštěvuje prezenční formu studia, nicméně podíl studentů prezenčního studia se dlouhodobě postupně snižuje v souvislosti se zvyšujícím se zájmem o distanční či kombinovanou formu studia. V loňském školním roce úspěšně absolvovalo některou z jihomoravských vysokých škol 18 194 studentů (z nich 15 718 mělo české státní občanství). Z celkového počtu 12 vysokých škol v kraji je 5 škol veřejných. V Jihomoravském kraji má své sídlo také jedna státní vysoká škola, a to Univerzita obrany.

Tab. 6 Vysoké školy (veřejné a soukromé) v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Graf 1 Počty žáků ve školách podle jejich typu v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyGraf 1 Počty žáků ve školách podle jejich typu v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Bc. Martina Nováková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: martina.novakova@czso.cz
tel.: 542 528 200