Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2015

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo ke konci roku 2015 na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno 56 032 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu tak dosáhl 7,01 %. Proti konci roku 2014 se počet nezaměstnaných snížil o 10 171.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu dosáhl ke konci roku 2015 v Jihomoravském kraji 7,01 %. Meziročně se podíl snížil o 1,23 procentního bodu. Mezi 14 kraji České republiky byl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 4. nejvyšší (spolu s krajem Olomouckým) a proti republikovému průměru byl vyšší o 0,77 procentního bodu. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v Hl. m. Praze (4,20 %), nejvyšší podíl byl vykazován v Ústeckém kraji (8,91 %).

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání
podle krajů k 31. 12. 2015
Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2015

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné pracovní místo
podle krajů k 31. 12. 2015
Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2015

V okresech na jihu Moravy je nejvyšší nezaměstnanost dlouhodobě v okresech Hodonín a Znojmo. V okrese Hodonín dosáhl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu k 31. prosinci 2015 celkem 8,98 %, v okrese Znojmo 9,41 %. Pokud seřadíme 77 okresů České republiky podle velikosti podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (od nejnižší hodnoty), pak pořadí jihomoravských okresů v žebříčku je následující: okres Vyškov, jako okres s nejnižší nezaměstnaností v Jihomoravském kraji, se umístil mezi ostatními okresy na 19. místě, zmiňované okresy Hodonín a Znojmo „obsadily“ mezi všemi okresy republiky 69. resp. 71. místo. Okres Brno-venkov se umístil na 26.,okres Blansko na 30., okres Břeclav na 44. a konečně Brno-město 62. místě. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci republiky byl v okrese Bruntál (11,56 %) a nejnižší v okrese Praha-východ (2,63 %).

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání
podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2015
Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2015

Graf 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského kraje

Úřady práce v Jihomoravském kraji registrovaly ke konci roku 2015 celkem 56 032 uchazečů o zaměstnání (27 652 mužů a 28 380 žen). Proti konci listopadu 2015 se celkový počet uchazečů o zaměstnání zvýšill o 3 403 osob, oproti stavu ke konci prosince 2014 došlo ke snížení počtu o 10 171 osob.

Ke konci roku 2015 bylo z celkového počtu uchazečů o zaměstnání 97,2 % uchazečů dosažitelných (ti, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa). Mezi uchazeči o práci bylo 5,2 % absolventů a mladistvých, 13,3 % osob se zdravotním postižením, 24,1 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na podporu.

Tab. 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2015Tab. 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2015

Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci prosince 2015 celkem 8 097 volných pracovních míst, což bylo meziročně o 3 574 míst více. Zvýšení počtu volných pracovních míst a snížení počtu uchazečů o zaměstnání znamenalo, že počet uchazečů připadajících na 1 volné pracovní místo se meziročně výrazně snížil. Ke konci prosince 2014 připadlo na 1 místo 14,6 uchazečů, ke konci prosince 2015 to bylo 6,9 uchazečů (3. nejvyšší počet mezi kraji). Počty uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji v meziokresním srovnání pohybovaly od 4,7 uchazečů v okrese Břeclav do 12,3 uchazečů v okrese Hodonín.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihomoravském krajiGraf 3 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihomoravském kraji

Graf 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském krajiGraf 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Z hlediska délky nezaměstnanosti největší skupinu mezi uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji tvořili uchazeči, kteří byli nezaměstnaní déle než 2 roky (28,8 % z celkového počtu). V porovnání s koncem roku 2014 bylo u této kategorie bylo zaznamenáno snížení o 1 904 osob, tj. o 10,5 %).

Graf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanostiGraf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanosti

Z rozčlenění uchazečů do pětiletých věkových skupin vyplývá, že nejpočetněji jsou zastoupeny osoby ve věku 55 až 59 let (13,5 % z celku). V porovnání se stavem ke konci roku 2014 se snížil počet nezaměstnaných ve všech věkových kategoriích, zvýšil se pouze počet nezaměstnaných ve věku 60 až 64 let, a to o 108 osob, tj. o 3,9 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 41,0 let (na konci roku 2014 to bylo 40,3 roku).

Graf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věkuGraf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věku

Graf 7 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzděláníGraf 7 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle dosaženého vzdělání je mezi uchazeči nejvíce vyučených (39,1 % z celkového počtu) a osob bez vzdělání, vč. neúplného a základního vzdělání (23,9 % z celku). Mezi uchazeči o zaměstnání bylo na konci roku 2015 i 3 513 osob s vysokoškolským vzděláním, jejich počet meziročně poklesl o 474 osob, tj. o 11,9 %.

 

Poznámka:

Od října 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem „podíl nezaměstnaných osob“. Ukazatel vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let z celkového počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let. Do té doby užívaný ukazatel „míra registrované nezaměstnanosti“ poměřoval uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115