Jakého věku se pravděpodobně dožijeme

 

Od roku 1991 se v Jihomoravském kraji zvýšila naděje dožití mužů o 7,5 roku a naděje dožití žen o 6 let. Muž, který se v Jihomoravském kraji narodil v roce 2016, by se mohl dožít 76,5 roku, žena narozená v kraji v minulém roce 82,6 roku.

Český statistický úřad v pravidelných intervalech zpracovává a vydává tzv. úmrtnostní tabulky, které přispívají k charakteristice řádu vymírání obyvatelstva. Úmrtnostní tabulky pomocí spolu propojených tabulkových funkcí vyjadřují intenzitu úmrtnosti dané populace. Výsledkem výpočtu je ukazatel naděje dožití (střední délka života). Naděje dožití (střední délka života) je počet roků, který pravděpodobně prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání zjištěný úmrtnostní tabulkou. Ukazatel se používá nejčastěji ve formě naděje dožití (střední délka života) při narození – kolika roků se dožije osoba právě narozená. Na krajské úrovni jsou údaje pro vyloučení nahodilých jevů zpracovávány vždy z podkladů 2 let.

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2015 a 2016 udávají, že muž narozený v Jihomoravském kraji v roce 2016 se pravděpodobně dožije věku 76,46 let, což je mezi kraji pátý nejvyšší věk. Žena narozená v roce 2016 v Jihomoravském kraji se pravděpodobně dožije 82,64 let, což je věk mezi kraji druhý nejvyšší. Situaci v krajích podle naděje dožití při narození ukazuje graf 1. Pro zvýraznění rozdílu očekávaných hodnot naděje dožití mezi muži a ženami je v obou částech grafu zachováno stejné měřítko osy x. Nejpříznivější údaje o naději dožití mužů a žen jsou v Hlavním městě Praze. Oblastí s nejkratší střední délkou života mužů i žen zůstává Ústecký kraj.

Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2015-2016Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2015-2016

Střední délka života se postupně zvyšuje, což je patrné zejména z delšího časového úseku uvedeném v grafu 2. Od roku 1991 (resp. průměru let 1991 a 1992) vzrostla střední délka života v Jihomoravském kraji u mužů o 7,48 roku a u žen o 5,99 roku (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 7,77 resp. 5,91 roku).

Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČRGraf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČR

Muž, který žije v Jihomoravském kraji a v roce 2016 dovršil 60 let, má pravděpodobně před sebou ještě 20 let života, šedesátiletá žena 24 let. I zde je patrný nárůst – proti roku 1991 je to u šedesátiletých mužů zvýšení o 4,6 roku a u žen zvýšení téměř o 4 roky.

Graf 3 Naděje dožití ve věku 60 let v Jihomoravském kraji a ČRGraf 3 Naděje dožití ve věku 60 let v Jihomoravském kraji a ČR

Kolika let by se měl jedinec právě x-letý žijící v Jihomoravském kraji pravděpodobně ještě dožít, pokud by se nezměnila úroveň úmrtnosti, udává tabulka 1. Vyplývá z ní například, že pomyslná hranice mezi první a druhou polovinou života je u mužů věk 38 a 39 let, u žen 41 a 42 let. Z tabulky je také patrné, že až od věku 97 let mají vyšší naději dožití muži než ženy.

Tab. 1 Kolika let byste se v Jihomoravském kraji měli ještě dožít …Tab. 1 Kolika let byste se v Jihomoravském kraji měli ještě dožít …

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172