Výzkum, vývoj a informační technologie v hl. m. Praze v roce 2017

 

26. 2. 2019

 

V oblasti výzkumu a vývoje se v Česku neustále zvyšuje počet zaměstnaných osob a množství vynaložených peněžních prostředků. Hlavní postavení mezi kraji v roce 2017 v této oblasti mělo hl. m. Praha, které se podílelo více než třetinou jak na celorepublikovém počtu zaměstnaných, tak na výši výdajů na výzkum a vývoj. Důležité postavení v této oblasti lidské činnosti měly také kraje Jihomoravský a Středočeský.

Internet zůstává fenoménem současné doby, podíl uživatelů a význam služeb na něm poskytovaných nadále roste ve všech krajích. Nejvyšší podíl připojených domácností dlouhodobě vykazují hl. m. Praha a Středočeský kraj, kde v roce 2017 využívalo internet více než osm z deseti domácností. Výrazně se zvyšuje počet jednotlivců užívajících internet v mobilních přístrojích. V hl. m. Praze se jednalo o nárůst z 9,7 % v roce 2010 na 60,3 % uživatelů v roce 2017.

 

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v hl. m. Praze v roce 2017 zabývalo 24 389 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem), což představovalo 35,0 % z celkového počtu zaměstnaných osob ve VaV v Česku. Kromě Prahy se zaměstnaní ve VaV nejvíce koncentrovali v krajích Jihomoravském (18,7 %), Středočeském (10,4 %) a Moravskoslezském (6,6 %). Naopak v ostatních deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v Česku nedosáhl ani 5 %. Od roku 2005 se počet zaměstnaných osob ve VaV zvýšil ve všech krajích, v hl. m. Praze byl však relativní nárůst nejnižší po Pardubickém kraji (26,5 %), činil 37,8 %. Naopak k nejvýraznějšímu zvýšení počtu zaměstnanců došlo v krajích Karlovarském (238,5 %), Jihomoravském (114,7 %) a Královéhradeckém (106,9 %). Mezi lety 2005 a 2017 se postavení hl. m. Prahy z pohledu podílu zaměstnaných osob na celorepublikové zaměstnanosti v oblasti VaV snížilo o 5,8 p. b., svoji pozici naopak posílil Jihomoravský kraj, v němž došlo během stejného období ke zvýšení o 4,7 p. b. U ostatních krajů se jejich zastoupení na celorepublikové zaměstnanosti v oblasti VaV výrazně nezměnilo.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v hl. m. Praze v roce 2017 dosáhly 32,0 mld. Kč, což představovalo 35,4 % celkových výdajů na VaV v Česku. Kromě Prahy bylo nejvíce finančních prostředků vynaloženo na VaV v krajích Jihomoravském (17,1 %) a Středočeském (15,9 %). V ostatních krajích výdaje na VaV nepřesáhly 5,5 % celkových výdajů na VaV v Česku. Od roku 2005 vzrostly výdaje na VaV ve všech krajích, v hl. m. Praze to bylo o 101,2 %. Nejvýraznější relativní nárůst proti roku 2005 byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (231,2 %). Mezi roky 2016 a 2017 byl největší nárůst výdajů v krajích Středočeském (28,5 %) a Zlínském (28,0 %). K poklesu došlo pouze v kraji Moravskoslezském (–4,3 %) a Kraji Vysočina (–1,7 %).

Podíl výdajů na výzkum a vývoj dosáhl v hl. m. Praze v roce 2017 hodnoty 2,5 % na jeho hrubém domácím produktu. Po Jihomoravském kraji (2,9 %) se jednalo o druhou nejvyšší hodnotu. Nadprůměrného podílu v rámci Česka bylo dosaženo ještě ve Středočeském kraji (2,4 %).

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2017

 

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) se v hl. m. Praze v roce 2017 zabývalo 46,4 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), což představovalo 25,0 % všech zaměstnanců v oblasti ICT v Česku. Zaměstnané osoby v ICT byly v roce 2017 dále nejvíce soustředěny v krajích Jihomoravském (14,0 %), Středočeském (13,0 %) a Moravskoslezském (12,0 %). Z celkového počtu zaměstnanců v oblasti ICT v hl. m. Praze tvořili ICT specialisté 50,5 % a zbývající část představovali ICT technici. Z hlediska územního rozložení byli ICT specialisté nejvíce koncentrováni v hl. m. Praze a v Jihomoravském kraji.

Podíl domácností s připojením na internet od roku 2004 každoročně dosahoval v hl. m. Praze nejvyšších hodnot ze všech krajů Česka a nejinak tomu bylo i v roce 2017 (83,2 %). Naopak nejnižšího podílu bylo v roce 2017 dosaženo v Olomouckém kraji (72,1 %). Ve všech krajích se uvedený podíl od roku 2004 zvýšil.

Podíl osob, které užívají internet v mobilním telefonu, byl v hl. m. Praze ze všech krajů dlouhodobě nejvyšší a v roce 2017 dosahoval 60,3 % uživatelů (z počtu obyvatel ve věku 16 a více let). Podíl osob využívajících internet v mobilním telefonu se mezi roky 2010 a 2017 každoročně zvyšoval ve všech krajích. V hl. m. Praze vzrostl mezi lety 2010 a 2017 podíl uživatelů mobilního internetu z 9,7 % na 60,3 %, což byl po Plzeňském kraji (z 3,4 % v roce 2010 na 55,8 % v roce 2017) druhý nejvyšší nárůst ze všech krajů ve sledovaném období.

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu podle krajů

Graf 3 Jednotlivci používající internet v mobilním telefonu v krajích

Zdroje:

Výzkum a vývoj ve Veřejné databázi

Informační technologie ve Veřejné databázi

Věda, výzkum na krajských internetových stránkách

Informační technologie na krajských internetových stránkách

 

Kontakt:

Mgr. Martin Slavíček

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Tel.: 274 054 223

E-mail: martin.slavicek@czso.cz

 

 

 

  •   Text aktuality ve formátu .pdf