Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech v Praze

 

Ve druhém čtvrtletí 2010 proběhlo pravidelné šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT), které probíhá od roku 2003 ve spolupráci s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS).

Graf 1. Podíl domácností vybavených osobním počítačem v %*)

*) 2005 (klouzavý průměr roků 2004-2006), 2006 (klouzavý průměr roků 2005-2007), 2007 (klouzavý průměr roků 2006-2008), 2008 (klouzavý průměr roků 2007-2009), 2009 (klouzavý průměr roků 2008-2010), (hodnota je procentem z celkového počtu domácností v dané skupině)

Jak je patrné z grafu, neustále se zvyšuje podíl domácností, které vlastní a plně využívají PC ať k práci či zábavě. Mít počítač s připojením na internet se stává běžným standardem domácností. Podle výsledků šetření vyplývá že v roce 2005 v hl. Praze vlastnilo počítač jen 38 % domácností, v roce 2009 tento podíl činil již téměř 64 %, což představuje nárůst o více než 26 p.b. Z mezikrajského pohledu v roce 2009 byly nejméně vybaveny domácnosti v Libereckém kraji (42 %) i zde však byl zaznamenán nárůst oproti roku 2005 o 15 p.b. Nejvíce domácností, které si pořídily PC v průběhu let 2005 – 2010 bylo zaznamenáno v Olomouckém kraji (+ 28 p.b.) Přibylo také domácností, které vlastnily a používaly více než 1 počítač. V ČR ve 2. čtvrtletí 2010 používala třetina domácností více než 1 počítač. Co se týká typu PC stále zatím převládají stolní typy počítačů, ale jak naznačuje vývoj, neustále vzrůstá počet jedinců i domácností vlastnící přenosný počítač. V roce 2006 95 % všech domácností využívalo stolní typ počítače a pouze v 19 % přenosný (notebook), v roce 2010 už bylo 43 % domácností s PC vybaveno přenosným notebookem. Přenosný počítač využívaly především dospělé osoby a domácnosti bez dětí mladších 16 let.

Graf 2. Podíl domácností s připojením k internetu v % *)

*) 2005 (klouzavý průměr roků 2004-2006), 2006 (klouzavý průměr roků 2005-2007), 2007 (klouzavý průměr roků 2006-2008), 2008 (klouzavý průměr roků 2007-2009), 2009 (klouzavý průměr roků 2008-2010), (hodnota je procentem z celkového počtu domácností v dané skupině)

Využívání internetu v domácnostech je závislé na mnoha faktorech, především na sociálně-ekonomickém postavení, demografickém složení, vzdělanostní struktuře a počtu členů domácnosti. Nezanedbatelné je také geografické hledisko, ve městech je daleko vyšší používání internetu než na venkově, což je do jisté míry dáno dostupností internetových sítí.
V celé republice ve 2. čtvrtletí 2010 měla více jak polovina domácností (56 % všech domácností) přístup k internetu, zatímco v roce 2005 jen 19 %. V hl.m. Praze se také situace výrazně měnila. V roce 2005 mělo 32 % pražských domácností připojení na internet, v roce 2009 už to bylo téměř 60 % (hodnota je procentem z celkového počtu domácností v dané skupině), tj nárůst o 27 p.b. V ostatních krajích je také patrné rychlé šíření internetu jak v domácnostech tak i u jednotlivců. Nejvyšší nárůst počtu domácností s internetovým připojením ve sledovaném obdobím 2005 a 2009 byl zaznamenán ve Zlínském kraji (+33 p.b.), v ostatních krajích se pohyboval od 21 do 29 p.b.

Graf 3 Podíl domácností s vysokorychlostním připojení k internetu v % *)

*) 2005 (klouzavý průměr roků 2004-2006), 2006 (klouzavý průměr roků 2005-2007), 2007 (klouzavý průměr roků 2006-2008), 2008 (klouzavý průměr roků 2007-2009), 2009 (klouzavý průměr roků 2008-2010), (hodnota je procentem z celkového počtu domácností v dané skupině)

V průběhu posledních pěti let došlo k významným změnám ve způsobu připojení domácností k internetu. Co do způsobu internetového připojení převládalo ve 2. čtvrtletí 2010 v ČR vysokorychlostní připojení (51 % z celkového počtu domácností a u 91 % domácností v dané skupině, tj. domácnosti, které mají internet), což představovalo desetinásobné zvýšení oproti roku 2005. V období let 2008 až 2010 využívaly pražské domácnosti vysokorychlostní internet v 54 % (hodnota je procentem z celkového počtu domácností v dané skupině) tj. o téměř 40 p.b. více než období let 2004-2006. Nejrozšířenějším typem vysokorychlostního připojení bylo ve 2. čtvrtletí 2010 v ČR tzv. bezdrátové (Wi-Fi, WLAN) u 43 % domácností, pětina domácností využívala připojení přes rozvody kabelové televize. Opětovně byl zaznamenán pokles počtu domácností připojených přes pevnou telefonní linku (dial-up), (vyskytl se jen u 3 % domácností z celkového počtu domácností a u 5 % domácností v dané skupině) Mobilní přístup na internet byl převážně využíván jako přídavný způsob připojení k internetu, zvláště na cestách než přímo jako zdroj připojení v domácnosti.

Graf 4 Jednotlivci nakupující přes internet v % *)

*) 2005 (klouzavý průměr roků 2004-2006), 2006 (klouzavý průměr roků 2005-2007), 2007 (klouzavý průměr roků 2006-2008), 2008 (klouzavý průměr roků 2007-2009), 2009 (klouzavý průměr roků 2008-2010), (hodnota je procentem z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině)

Jednou z možností využívání internetu v domácnostech je nakupování. Z výběrového šetření ve 2. čtvrtletí 2010 vyplývá, že v ČR 25 % jednotlivců ve věku nad 16 let v posledních 12 měsících využilo internet k nakupování, což představuje nárůst oproti roku 2005 o 20 p.b. Jistě není bez zajímavosti, že více nakupovali muži než ženy (28 % versus 23 %), osoby ve věkové skupině 25 – 34 let a osoby s vysokoškolským vzděláním. Třetina všech nakupujících si přes internet objednala vstupenky na kulturní či sportovní akce, čtvrtina nakoupila elektroniku nebo oblečení, obuv a módní doplňky. V letech 2008 až 2010 nakoupilo přes internet téměř 30 % Pražanů (jednotlivců v dané socio-demografické skupině). V porovnáním s klouzavým průměrem roků 2004 až 2006 se jejich počet zvýšil o 16 p.b. Nejméně nakupujících přes internet v roce 2009 (klouzavý průměr let 2008-2010) bylo v Libereckém kraji jen - 13 %. V celkovém srovnání všech pěti klouzavých průměrů vzrostl nejvíce počet nakupujících přes internet v Jihočeském kraji a kraji Vysočina, a to shodně o 20 p.b.

Z mezinárodního pohledu Česká republika s 60 % vybavením domácností PC a 54, % připojením domácností k internetu zaostávala ve 2. čtvrtletí 2010 oproti průměru EU (27 států) o 12 p.b. resp. o 11,0 p.b. Nejlépe na tom byly ve sledovaném období domácnosti (domácnost ve kterých žila alespoň jedna osoba starší 16 let) v Nizozemsku s 90 % vybavením osobním PC i internetem. Nejméně vybaveny PC a internetem byly domácnosti v Rumunsku (46 % domácností s PC a 38 % domácností s připojením na internet) a v Řecku (47 % domácností s PC a 38 % domácností s připojením na internet).

Více zajímavých informací naleznete v aktuální publikaci Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci.


Informace o šetření:
Český statistický úřad provádí od roku 2003 pravidelně Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT). Šetření je prováděno jednou ročně ve spolupráci s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS). Tento způsob šetření umožňuje propojení ukazatelů informační společnosti s charakteristikami osob v jednotlivých domácnostech. V druhém čtvrtletí roku 2010 se šetření zúčastnilo 4 391 domácností a 8 722 jednotlivců starších 16 let. V údajích za domácnosti byl zjišťován aktuální stav v období šetření (od roku 2005 za 2. čtvrtletí sledovaného roku), údaje za jednotlivce byly za poslední 3 měsíce v období šetření. Z důvodu vyšší reprezentativnosti jsou údaje v krajském členění publikovány jako tříleté klouzavé průměry
Za uživatele osobního počítače/internetu je považován jednotlivec 16let a starší, který použil osobní počítač/internet v posledních 3 měsících, a to kdekoliv a z jakéhokoliv důvodu.