Strukturální šetření v zemědělství 2013

 

Český statistický úřad organizoval v roce 2013 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1166/2008 (ES) ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88, Strukturální šetření v zemědělství 2013 (Zem 2013).

 

Toto zjišťování se provádí s několikaletou periodicitou, v naší republice od roku 2000, s cílem získat dlouhodobě srovnatelné údaje o struktuře a typologii zemědělských podniků ve všech členských státech Evropské unie. Data jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým úřadem.

 

Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky téměř ve 12 tisících zemědělských subjektech, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru a prahových hodnot. Způsob zjišťování byl kombinovaný; právnické osoby a větší fyzické osoby byly osloveny korespondenčně, respektive prostřednictvím datové schránky, menší zemědělské podniky navštívil vyškolený tazatel.

 

Tazatelské šetření v terénu proběhlo v době od 10. září do 15. listopadu 2013 u 2,3 tisíce menších zemědělských subjektů. Pracovníci zapojení do terénního šetření se prokazovali průkazem tazatele, vydaným Krajskou správou ČSÚ, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2013, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

 

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci účastnící se zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

 

Další informace týkající se šetření Vám v případě Vašeho zájmu ochotně poskytnou pracovnice Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze pověřené řízením Strukturálního šetření v zemědělství 2013, paní RNDr. Jana Šídlová tel.: 274 052 084 nebo paní Kateřina Vichová, DiS tel.: 605 204 241.
 

  • Praha_leták_Zem2013.pdf