Stav a pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2016

 

21. 3. 2017

 

K 31. 12. 2016 žilo v Praze podle předběžných výsledků 1 280 508 obyvatel. V roce 2016 se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 13 059 osob. Tento nárůst byl mezi kraji ČR nejvyšší. Na zvýšení počtu obyvatel se větší měrou podílel migrační přírůstek (10 271 obyvatel), přirozený přírůstek byl rovněž kladný (2 788 obyvatel). Oproti minulému roku došlo k poklesu počtu zemřelých a vystěhovalých, naopak vzrostl počet narozených a přistěhovalých. Počet obyvatel hlavního města se v roce 2016 zvýšil o 1,0 % oproti 0,7% zvýšení v roce 2015.

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo k 31. 12. 2016 v hlavním městě 1 280 508 obyvatel, 621 565 mužů a 658 943 žen. Meziročně se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 13 059 osob. Praha zaznamenala v roce 2016 nejvyšší nárůst počtu obyvatel mezi kraji ČR. Nadále zůstává po Středočeském kraji druhým nejlidnatějším krajem. Stejně jako Praha zaznamenalo populační růst dalších 6 krajů ČR – Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Liberecký, Jihočeský a Pardubický. V relativním vyjádření vzrostl celkový počet obyvatel v hlavním městě o 10,3 obyvatele na 1 000 obyvatel středního stavu.

Obr. 1: Počet obyvatel v hl. m. Praze v letech 2000 až 2016 (stav k 31.12.)

Přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) dosáhl v Praze v roce 2016 hodnoty 2 788 osob, což je mezi kraji ČR nejvyšší hodnota jak absolutně, tak relativně (v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu činil přirozený přírůstek v roce 2016 v Praze 2,2 ‰). Kladný přirozený přírůstek vykázaly dále kraje Středočeský, Liberecký, Jihomoravský, Pardubický, Vysočina a Jihočeský. Přirozený přírůstek v Praze byl v roce 2016 o 499 osob vyšší než v roce 2015.

V roce 2016 se v Praze živě narodilo 14 929 dětí, o 170 dětí více než v roce 2015. Prvorozených dětí byla většina (52,9 %), druhorozené děti tvořily 36,4 % celkového počtu narozených, zbylých 10,6 % dětí byly v pořadí třetí a další děti. V průměru za celou republiku bylo v Praze v roce 2016 větší zastoupení prvorozených dětí na úkor dětí druhorozených a dalších. V manželství se v Praze narodilo 59,0 % dětí, což je nejvyšší podíl ve srovnání s ostatními kraji ČR.

Tab. 1: Pohyb obyvatel v hl. m. Praze v letech 2015 a 2016

V roce 2016 bylo v hlavním městě evidováno 4 325 potratů, což bylo o 445 více než v roce 2015 (relativně o 11,5 % více). Z celkového počtu potratů bylo 2 713 uměle přerušených těhotenství. Pražská hodnota potratovosti (počet potratů na 1 000 obyvatel) se zvýšila z 3,1 ‰ v roce 2015 na 3,4 ‰ v roce 2016 a rovnala se celorepublikovému průměru. Nejčastěji podstupovaly potrat svobodné ženy (2 088 případů).

V roce 2016 zemřelo 12 141 obyvatel Prahy, 5 873 mužů (48,4 %) a 6 268 žen (51,6 %). Oproti roku 2015 zemřelo v Praze o 279 osob méně. Celková úmrtnost v roce 2016 činila 9,5 zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu. Krajská hodnota úmrtnosti byla pod celorepublikovým průměrem (10,2 ‰) a po Středočeském kraji druhá nejnižší. Průměrný věk zemřelých v roce 2016 v Praze byl u mužů 73,7 roku a 79,6 roku u žen. Během roku 2016 zemřelo 30 dětí do 1 roku po narození (2,0 ‰ z živě narozených), z toho do 28 dnů po narození zemřelo 18 dětí (1,2 ‰ z živě narozených).

Obr. 2: Migrační a přirozený přírůstek v hl. m. Praze v letech 2000 až 2016

V průběhu roku 2016 bylo v Praze uzavřeno 6 415 sňatků, což je o 342 sňatků více než v předchozím roce. Nejčastěji uzavřeli sňatek dva svobodní snoubenci (4 390 sňatků), dalšími nejčetnějšími sňatky byly sňatky dvou rozvedených (744 sňatků) a rozvedeného muže se svobodnou ženou (709 sňatků). Muži v Praze nejčastěji vstupovali do manželství ve věku 31 let, nejvíce nevěst bylo v Praze ve věku 29 let. Sňatečnost v Praze činila 5,0 sňatku na 1 000 obyvatel středního stavu a mírně převýšila republikový průměr (4,8 ‰).

V roce 2016 bylo v Praze rozvedeno 2 715 manželství (o 268 méně než v roce 2015). Rozvedených manželství s nezletilými dětmi bylo 1 438 (53,0 % z celkového počtu). V Praze činily rozvody manželství s nezletilými dětmi menší část, než tomu bylo v republice celkem (58,9 %). Ve většině případů se jednalo o rozvod manželství s jedním dítětem (55,6 % z počtu rozvodů s nezletilými dětmi), manželství se 3 a více dětmi bylo rozvedeno 71. Rozvodovost (počet rozvodů na 1 000 obyvatel) byla v Praze 2,1 ‰, což bylo pod hodnotou celorepublikového průměru (2,4 ‰). Pětina ukončených manželství v Praze v roce 2016 netrvala ani 5 let, polovina ukončených manželství byla rozvedena před uplynutím 11 let trvání.

Přírůstek stěhováním činil v roce 2016 v Praze 10 271 osob. Do hlavního města se v roce 2016 přistěhovalo 36 901 osob, naopak 26 630 osob se z Prahy vystěhovalo. Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení přistěhovalých osob a poklesu vystěhovalých. Na rozdíl od předchozího roku, kdy stěhováním získal nejvíce osob kraj Středočeský, byl přírůstek stěhováním v roce 2016 nejvyšší v Praze.

Počet přistěhovalých do hlavního města oproti předchozímu roku vzrostl o 3 190 osob (o 9,5 %). Z celkového počtu přistěhovalých se jich 61,8 % přistěhovalo z jiného kraje v republice. Cizí státní příslušníci tvořili na celku přistěhovalých 47,1 %. Naopak počet vystěhovalých z Prahy v roce 2016 oproti předchozímu roku poklesl (o 1 050 osob). Z celkového počtu vystěhovalých z Prahy se jich 76,9 % stěhovalo na jiné místo České republiky. Zbytek vystěhovalých z Prahy zamířil do jiného státu. Mezi obyvateli, kteří se v roce 2016 vystěhovali z Prahy, tvořili cizinci 34,4 %.

__________________
 

Metodická poznámka:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2016 jsou předběžné.

Kontaktní osoba: Tomáš Dragoun, tel: 274 054 223, e-mail: tomas.dragoun@czso.cz

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – rok 2016

 

  • Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2016 - 31.12.2016 dle 57 městských částí
  • Text aktuality ve formátu .pdf