Pražská bytová výstavba v prvním pololetí roku 2019

 

9. 8. 2019

 

V prvním pololetí roku 2019 došlo v hl. m. Praze k nárůstu bytové výstavby oproti stejnému období v roce 2018 o 35,9 %. U dokončených bytů došlo k meziročnímu poklesu o 8,2 %.  Počet vydaných stavebních ohlášení a povolení meziročně klesl o 7,4 %. I přes meziroční pokles množství vydaných stavebních ohlášení a povolení vzrostla jejich hodnota o 39,5 %.

Zahájené byty

Na území hl. m. Prahy byla v prvním pololetí roku 2019 zahájena výstavba 2 457 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 35,9 %. Ve stejném období minulého roku byla zahájena výstavba 1 808 bytů, tedy o 649 zahájených bytů méně než v roce 2019. Vyšší počet zahájených bytů v období leden až červen byl naposledy v roce 2015 (3 234 zahájených bytů). V mezikrajském srovnání za první pololetí 2019 získala Praha, co se týče nárůstu počtu zahájených bytů, třetí místo. Prvním byl Liberecký kraj s nárůstem o 119,1 %, následovaný Karlovarským krajem s nárůstem o 59,4 % zahájených bytů. Průměr ČR v nárůstu počtu zahájených bytů pak činil 15,4 %.

Z celkového množství 2 457 bytů jich bylo zahájeno v nové výstavbě 2 180, zahájená změna stávajících staveb se pak týkala zbylých 277 bytů. V Praze bylo tradičně nejvíce staveb bytů zahájeno v bytových domech (1 990 bytů, včetně nástaveb, přístaveb a vestaveb). V rodinných domech byla zahájena výstavba 187 bytů, což představovalo meziroční pokles o 13,4 %. 

Stejně jako v prvním čtvrtletí roku 2019 nebyla zahájena žádná výstavba bytů v rámci domovů-penzionů nebo domovů pro seniory. V nebytových budovách započala výstavba 34 bytů, tedy o osm méně, než ve stejném období roku 2018. Ve stavebně upravených nebytových prostorách došlo k meziročnímu nárůstu výstavby o 114,3 %, s celkovým počtem 105 zahájených bytů.

Dokončené byty

V prvním pololetí roku 2019 se v Praze stihlo dokončit 2 634 bytů. Počet dokončených bytů se tak meziročně snížil o 8,2 %, neboli o 234 bytů. I přes meziroční pokles se v hl. m. Praze podařil dokončit druhý nejvyšší počet bytů v rámci mezikrajského srovnání. Nejvíce bytů se za první pololetí roku 2019 dokončilo ve Středočeském kraji. Průměrný meziroční nárůst počtu dokončených bytů činil v ČR 10,4 %. Nejvyšší nárůst zde zaznamenal Olomoucký kraj (57,7 %). Naopak největší pokles byl zaznamenán v Libereckém kraji (24,8 %).

Obdobně jako u zahájených staveb bylo i nejvíce dokončených bytů v bytových domech (celkem, včetně nástaveb, přístaveb a vestaveb, 2 019 bytů). V rodinných domech bylo celkem dokončeno 315 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech meziročně klesl o 8,7 %, kdežto počet dokončených bytů v rodinných domech stoupl o 5,7 %.

Opět nebyly dokončeny žádné byty v domovech-penzionech a domovech pro seniory. Méně bytů bylo, oproti prvnímu pololetí roku 2018, dokončeno v nebytových budovách (celkem 20 bytů, tedy o 10 bytů méně). Ve stavebně upravených nebytových prostorách bylo dokončeno podstatně více bytů, než ve stejném období v roce předcházejícím (celkem 174 bytů, oproti 9 bytům z roku 2018).

 

Obrázek 1: Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2013 až 2019

Stavební povolení a ohlášení

Během prvního pololetí roku 2019 bylo v Praze vydáno 1 667 stavebních povolení a ohlášení. Praha tak vydala mezi kraji třetí nejnižší počet stavebních povolení a ohlášení. Méně jich bylo vydáno už jen v Libereckém (1 654) a Karlovarském kraji (1 062). Počet vydaných stavebních povolení a ohlášení v Praze meziročně poklesl o 7,4 %. Naopak průměr celé ČR vzrostl o 5,8 %. Nejvíce povolení a ohlášení připadalo v Praze na bytové stavby (744), a dále na nebytové stavby (543). Stavebních povolení a ohlášení týkajících se ochrany životního prostředí bylo vydáno celkem 68.

Orientační hodnota staveb

I když počet vydaných stavebních povolení a ohlášení v Praze meziročně klesl, jejich hodnota naopak stoupla, a to sice celkem o 39,5 %, z 12 935 mil. Kč na 18 044 mil. Kč. Orientační hodnota jedné povolené stavby vzrostla v průměru o 50,7 %, na hodnotu 10,82 mil. Kč. Průměrný nárůst orientační hodnoty staveb v ČR činil 18,9 %, s průměrnou hodnotou jedné povolené stavby 4,72 mil. Kč. Orientační hodnota jedné povolené stavby je tak v Praze více jak dvojnásobná oproti republikovému průměru.

Naprostá většina z orientační hodnoty staveb v Praze se týkala budov (15 940 mil. Kč). Z čehož více jak polovina (8 596 mil. Kč) připadalo na bytové budovy a 7 344 mil. Kč na nebytové budovy. Oproti stejnému období minulého roku tak došlo k určitému otočení těchto hodnot, kdy připadala na bytové budovy hodnota 4 182 mil. Kč a na nebytové 6 800 mil. Kč. U staveb na ochranu životního prostředí vzrostla orientační hodnota téměř dvojnásobně, z hodnoty 346 mil. Kč v prvním pololetí roku 2018 na 624 mil. Kč v roce 2019.

Poznámky:

Údaje za 1. pololetí 2019 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

Kontakt:

Bc. Dominik Kalcovský

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, Oddělení informačních služeb

Tel.: 274 054 163

E-mail: dominik.kalcovsky@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf