Pohyb obyvatelstva v Praze v 1. pololetí 2017

 

11.9. 2017

K 30. 6. 2017 žilo v Praze podle předběžných výsledků 1 286 602 obyvatel. Od ledna do června tohoto roku se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 6 094 osob. O toto zvýšení se více zasloužil přírůstek migrací (4 953 osob). Rovněž přirozeným pohybem Praha obyvatelstvo získala, a to 1 141 osob. Tato hodnota je ve srovnání se stejným období předchozího roku nižší, což bylo způsobeno kombinací zvýšeného počtu zemřelých a nižšího počtu narozených dětí.

Počet obyvatel Prahy k 30. 6. 2017 byl podle předběžných údajů ČSÚ 1 286 602 osob, 625 055 mužů a 661 547 žen. Za období od ledna do června roku 2017 se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 6 094 osob. Na tomto zvýšení počtu obyvatel se větší měrou podílel přírůstek stěhováním (4 953 osob). Přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) v Praze v 1. pololetí roku 2017 činil 1 141 osob.

Tab. 1 Obyvatelstvo hl. m. Prahy v 1. pololetí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Od počátku roku do konce června roku 2017 se v Praze živě narodilo 7 354 dětí. Počet narozených se proti stejnému období roku 2016 snížil o 38 dětí. Mimo manželství se narodilo 3 067 dětí, což představovalo 41,7 %. Podíl dětí narozených mimo manželství byl v Praze pod hodnotou celorepublikového průměru 49 %. Prvorozených dětí se narodilo 53,6 % celkového počtu, druhorozených 35,8 %. Nejvíce dětí se narodilo matkám ve věku 32 a 31 let. Pokud se jednalo o v pořadí první dítě, nejvíce se jich narodilo matkám ve věku 31 a 30 let.

Za prvních šest měsíců roku 2017 zemřelo 6 213 obyvatel Prahy, 2 958 mužů (47,6 %) a 3 255 žen (52,4 %). Oproti stejnému období loňského roku zemřelo o 130 osob více. Nejvíce osob zemřelo v měsíci lednu (1 315 osob), rovněž v únoru a březnu překročil počet zemřelých hranici tisíce osob. Více než polovina (51 %) zemřelých byla ve věku 80 a více let. Průměrný věk zemřelých žen byl 80,5 roku, u mužů byl průměrný věk při úmrtí 73,8 roku. Průměrný věk zemřelých za celou ČR je nižší, 72,9 roku u mužů, 79,9 roku u žen.

V 1. pololetí roku 2017 bylo v Praze uzavřeno 2 464 sňatků, což je o 178 sňatků méně než v předchozím roce. Pro ženicha se jednalo o první manželství v 75,8 % případů, u nevěst v 76,6 % případů. O první manželství obou snoubenců se jednalo v 1 632 případech (66,2 %). Průměrný věk nevěsty byl 33,8 roku, průměrný věk ženicha 37,1 roku. V případech, kdy se uzavíralo první manželství, byl průměrný věk ženicha 33,2 roku. Nevěsty vstupovaly do prvního manželství v průměru ve věku 30,3 roku.

Podle dosud dostupných údajů bylo v průběhu prvních šesti měsíců roku 2017 v Praze zaznamenáno 1 939 potratů, z toho bylo 1 211 umělých přerušení těhotenství a 657 samovolných potratů. Většina umělých přerušení těhotenství byla registrována u svobodných žen (683 případů) a u žen bez předchozích živě narozených dětí (502 případů).

Přírůstek stěhováním v Praze v 1. pololetí roku 2017 dosáhl počtu 4 953 osob. Do hlavního města se v tomto období přistěhovalo 19 051 osob, naopak 14 098 osob se z Prahy vystěhovalo. Vlivem vnitrostátní migrace se počet obyvatel Prahy zvýšil o 8 osob, přeshraniční migrací se počet obyvatel Prahy zvýšil o 4 945 osob.

 

Metodická poznámka:

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2017 jsou předběžné.

Kontaktní osoba: Tomáš Dragoun, tel: 274 054 223, e-mail: tomas.dragoun@czso.cz

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2017

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf
  • Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2017 - 30.6.2017 dle 57 městských částí