Pohyb obyvatelstva v Praze v 1.-3. čtvrtletí 2017

 

12. 12. 2017

K 30. 9. 2017 žilo v Praze podle předběžných výsledků 1 290 073 obyvatel. Od počátku roku se počet obyvatel zvýšil o 9 565 osob. Tradičně se na tomto přírůstku více podílel přírůstek stěhováním (7 217 osob). Za období od ledna do září se v Praze narodilo o 2 348 dětí více, než kolik zemřelo obyvatel Prahy. Údaje za 1.-3. čtvrtletí roku 2017 jsou velmi podobné údajům za stejné období loňského roku.

Počet obyvatel Prahy k 30. 9. 2017 byl podle předběžných údajů ČSÚ 1 290 073 osob, 627 187 mužů a 662 886 žen. Za období od ledna do září roku 2017 se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 9 565 osob. Na tomto zvýšení počtu obyvatel se větší měrou podílel přírůstek stěhováním (7 217 osob). Přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) v Praze v 1.-3. čtvrtletí roku 2017 činil 2 348 osob.

Tab. 1 Obyvatelstvo hl. m. Prahy v 1.-3. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Od počátku roku do konce září roku 2017 se v Praze živě narodilo 11 331 dětí. Počet narozených byl v roce 2017 oproti stejnému období roku 2016 o 85 dětí nižší. Mimo manželství se narodilo 4 678 dětí, což představovalo 41,3 %. Podíl dětí narozených mimo manželství byl v Praze pod hodnotou celorepublikového průměru (48,9 %). Prvorozených dětí se narodilo 52,9 % celkového počtu, druhorozených 36,3 %. Nejvíce dětí se narodilo matkám ve věku 32 a 31 let.

Za prvních devět měsíců roku 2017 zemřelo 8 983 obyvatel Prahy, 4 292 mužů (47,8 %) a 4 691 žen (52,2 %). Oproti stejnému období loňského roku zemřelo o 37 osob více. Více než polovina (50,6 %) zemřelých byla ve věku 80 a více let. Věk zemřelých se liší podle pohlaví. Průměrný věk zemřelých žen byl 80,3 roku a většina zemřelých žen (50,6 %) byla ve věku 83 a více let. Průměrný věk zemřelých mužů činil 73,7 roku a většina (50,7 %) jich byla ve věku 75 a více let.

V 1.-3. čtvrtletí roku 2017 bylo v Praze uzavřeno 5 667 sňatků, což je o 94 sňatků více než v předchozím roce. O první manželství obou snoubenců se jednalo v 4 030 případech (71,1 %). Průměrný věk nevěsty byl 32,9 roku, průměrný věk ženicha 36,2 roku. Nejvíce bylo uzavřeno sňatků v září (1 209) a v červnu (1 170). Pouze ve 3. čtvrtletí (červenec – září) roku 2017 bylo uzavřeno 3 117 sňatků, což bylo 55 % celkového počtu sňatků od počátku roku.

V období 1.-3. čtvrtletí 2017 soudy rozvedly 2 044 manželství, což bylo o 57 méně rozvodů než ve stejném období roku 2016. Nejčastěji (v 925 případech) došlo k rozvodu na základě společného návrhu. V 46,7 % případů byla rozváděna manželství bez nezletilého dítěte. V průměru trvalo rozváděné manželství 13,1 roku. Ve 45,5 % případů došlo k rozvodu do 9 let po uzavření manželství.

Podle dosud dostupných údajů bylo v průběhu prvních devíti měsíců roku 2017 v Praze zaznamenáno 3 062 potratů, z toho bylo 1 848 umělých přerušení těhotenství a 1 080 samovolných potratů.

Přírůstek stěhováním v Praze v 1.-3. čtvrtletí roku 2017 dosáhl počtu 7 217 osob. Do hlavního města se v tomto období přistěhovalo 28,8 tis. osob, naopak 21,6 tis. osob se z Prahy vystěhovalo. Vlivem vnitrostátní migrace se počet obyvatel Prahy zvýšil o 169 osob, přeshraniční migrací se počet obyvatel Prahy zvýšil o 7 048 osob.

Metodická poznámka:

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2017 jsou předběžné.

Kontaktní osoba: Tomáš Dragoun, tel: 274 054 223, e-mail: tomas.dragoun@czso.cz

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1.-3. čtvrtletí 2017

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf
  • Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2017 - 30.9.2017 dle 57 městských částí