ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 250/2018 Sb.

54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ZO 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o dovozu a vývozu služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 4, čl. 5 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění, pro sestavení platební bilance České republiky, pro výkon státní správy (řídící a vládní orgány), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Mezinárodní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Mezinárodní měnový fond, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kód služby, země původu a země určení, kód měny, fakturovaná částka.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty všech odvětví – právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, které dovážejí nebo vyvážejí služby.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 23. dubna 2019, za 2. čtvrtletí do 22. července 2019, za 3. čtvrtletí do 21. října 2019 a za 4. čtvrtletí do 20. ledna 2020

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32005R0184