Zem 3-01 Roční výkaz o chovu drůbeže

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o chovu drůbeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vývoji chovu drůbeže. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy drůbeže a nosnic, krmné dny nosnic, roční snáška konzumních vajec, výroba jatečné drůbeže.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou
: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32004R0138