Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Soupis hospodářských zvířat
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-01

a)      Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o stavech hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet hospodářských zvířat v kusech podle druhů, věkových nebo hmotnostních kategorií, účelu chovu a pohlaví.

b)      Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.
Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c)       Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d)      Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. dubna 2017

e)       Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32008R1165, 32004R0138