TI Dotazník o inovacích

 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o inovacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TI

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání mezinárodně srovnatelných údajů o inovačních aktivitách v podnikatelském sektoru. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. Údaje z tohoto zjišťování slouží k pravidelnému monitoringu a hodnocení inovačního prostředí v podnikatelském sektoru České republiky. Výsledky zjišťování využívá státní správa, mezinárodní organizace, zejména Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a slouží také k informování odborné veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní ekonomické údaje; údaje o podnikové strategii a podnikových procesech; údaje o tvorbě znalostí a jejich využití pro inovace; údaje o zavádění inovací, o informačních tocích spojených s inovacemi, o inovačním prostředí; údaje o inovačních činnostech a nákladech na inovace.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s 10 a více zaměstnanými osobami s převažující ekonomickou činností podle
CZ-NACE 05 až 09 (těžba a dobývání),
CZ-NACE 10 až 33 (zpracovatelský průmysl),
CZ-NACE 35 (výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu),
CZ-NACE 36 až 39 (zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi),
CZ-NACE 46 (velkoobchod, kromě motorových vozidel),
CZ-NACE 49 až 53 (doprava a skladování),
CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví a pojišťovnictví),
CZ-NACE 71 až 73 (profesní, vědecké a technické činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: dvouletá
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32019R2152