TI Dotazník o inovacích

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o inovacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TI

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání mezinárodně srovnatelných údajů o inovačních aktivitách v podnikatelském sektoru. Údaje budou využívány pro splnění povinností vyplývající z čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky. Údaje z tohoto zjišťování slouží k pravidelnému monitoringu inovačního prostředí v podnikatelském sektoru České republiky. Údaje budou využity pro analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o ekonomickém subjektu; údaje o podnikové strategii a podnikových procesech; údaje o tvorbě znalostí a jejich využití pro inovace; údaje o zavádění inovací, o informačních tocích spojených s inovacemi, o inovačním prostředí; údaje o inovačních činnostech a nákladech na inovace.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku. Zpravodajská povinnost je určena počtem zaměstnanců ekonomického subjektu a činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: dvouletá
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32012R0995