SP 1-12 Měsíční výkaz v obchodě a službách

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 250/2018 Sb.

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz v obchodě a službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SP 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a o vývoji základních nekonsolidovaných ukazatelů podle Českých účetních standardů v odvětvích obchodu a služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 a přílohy C a D nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, a další externí uživatele. Zabezpečení finančních ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými standardy a čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění. Dále budou údaje využívány pro výpočet meziročních měsíčních indexů tržeb a stanovení struktury tržeb za zboží. Výsledky statistického zjišťování využívá státní správa (Ministerstvo průmyslu a obchodu), mezinárodní organizace, zejména Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, i veřejnost.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ekonomická aktivita ekonomických subjektů, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty z prodeje výrobků, služeb a zboží.
Měsíční příloha „Struktura tržeb“: struktura tržeb za zboží za prodej potravin a za nepotravinářské zboží.
Jednorázová příloha „Vstupní dotazník“: převažující činnost subjektu, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty z prodeje výrobků, služeb a zboží v předchozím roce.
Jednorázová příloha „Formy maloobchodního prodeje“: formy a rozsah maloobchodního prodeje, struktura tržeb za zboží prodané přes internet.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, včetně fyzických osob, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle
CZ-NACE 45 (obchod, údržba a opravy motorových vozidel),
CZ-NACE 47 (maloobchod včetně prodeje pohonných hmot),
CZ-NACE 49 až 53 (doprava, skladování),
CZ-NACE 55, 56 (ubytování, stravování),
CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 až 71 (činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti, činnosti vedení podniků a architektonické a inženýrské činnosti),
CZ-NACE 73, 74 (reklama a průzkum trhu a ostatní vědecké a technické činnosti),
CZ-NACE 77 až 82 (administrativní a podpůrné činnosti),
CZ-NACE 93.13, 96 (ostatní osobní služby).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
měsíční příloha „Struktura tržeb“ do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
jednorázová příloha „Vstupní dotazník“ do 15. února 2019
jednorázová příloha „Formy maloobchodního prodeje“ do 15. února 2019

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 31998R1165, 32013R0549