RES 1-99 Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RES 1-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Ověření a získání údajů za nově vzniklé ekonomické subjekty pro Registr ekonomických subjektů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující ekonomický subjekt – charakteristika hlavní vykonávané činnosti, určení hospodářské politiky subjektu a počet bytů ve vlastnictví bytového družstva.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané typy právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku zařazených do sektoru 11 a 12 bez ohledu na CZ-NACE, které vznikly v průběhu kalendářního roku.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po obdržení dotazníku

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32008R0177