Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 373/2017 Sb.

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 2-01

a)      Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o struktuře průmyslu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 4 a čl. 5 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění, čl. 1, čl. 4 a čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb ve fyzických jednotkách a v korunách, stav zásob ke konci roku, jejich tržby s vyčleněním tržeb na vývoz -zahraničním subjektům s dodáním v zahraničí, zahraničním subjektům s dodáním v tuzemsku (DIČ CZ68…) a tuzemským subjektům za účelem vývozu, podle nomenklatury CZ–PRODCOM, tržby za neprůmyslové výrobky, stavební práce a neprůmyslové služby v korunách, tržby za zboží, náklady vynaložené na prodej zboží, stav zásob zboží ke konci roku podle nomenklatury CZ-CPA, produkce, tržby, zásoby, spotřeba materiálu, energie, nakupovaných služeb a spotřeba výrobků a energie vlastní produkce za stanovené souhrnné kontrolní agregáty.

b)      Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika a zásobování vodou) s počtem zaměstnanců 20 a více jako i podnikatelské subjekty s ročním obratem větším než 200 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 20. Zároveň i vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností s významným podílem průmyslové činnosti, nebo s významným podílem na produkci konkrétní komodity.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c)       Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d)      Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2019

e)       Orgán provádějící statistické šetření

Český statistický úřad

CELEX: 31991R3924, 32004R0912