Přímé zjišťování 2 Měsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Přímé zjišťování 2

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenové úrovni vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro analytické účely, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem potravinářského zboží s převažující činností podle CZ-NACE 47 (maloobchod, kromě motorových vozidel).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: druhé úterý sledovaného období do 13 hodin

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32016R0792