Kult (MK) 25-01 Roční výkaz o hudebních tělesech

 

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hudebních tělesech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 25-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hudebních tělesech. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Evropské hudební rady a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony a hospodaření hudebního tělesa, počet zaměstnanců, počet hostujících umělců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Hudební tělesa veřejně vystupující v České republice i v zahraničí podle
CZ-NACE 90.01 (scénická umění),
CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury