ISPV (MPSV) V 1-02 Pololetní šetření o průměrném výdělku

 

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní šetření o průměrném výdělku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ISPV
(MPSV) V 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výdělkové úrovni a struktuře výdělků, odpracované a neodpracované době zaměstnanců. Úroveň a struktura výdělků se zjišťuje na základě průměrného výdělku definovaného zákoníkem práce a hrubého výdělku za sledované období. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti pracovně právních vztahů a mzdové politiky podle § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (pro analytickou a koncepční činnost), pro plnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků, v platném znění, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Data o ekonomickém subjektu:
identifikační údaje (identifikační číslo a název, většinový vlastník a typ kolektivní smlouvy).
Data o pracovních poměrech:
osobní charakteristiky (kód zaměstnance, rok narození, pohlaví, státní občanství, obor a stupeň dosaženého vzdělání, rok ukončení studia, kód školy, stupeň invalidního důchodu), pracovně právní vztah (postavení v zaměstnání, název pracovní pozice, místo výkonu práce, klasifikace zaměstnání, vedení dalších zaměstnanců), informace o pracovní době (konto pracovní doby, doba zaměstnání, doba v evidenčním počtu zaměstnanců, stanovený a sjednaný fond pracovní doby, odpracovaná doba, přesčas, neodpracovaná doba, pracovní neschopnost, dovolená) a výdělkové ukazatele (mzda nebo plat a jejich složky, náhrady mzdy nebo platu, odměny za pracovní pohotovost, průměrný hodinový výdělek.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s alespoň jedním zaměstnancem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování:
Data o ekonomickém subjektu: roční
Data o pracovních poměrech: pololetní – za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

CELEX: 32000R1916