EP 6-01 Roční výkaz o dodávce elektrické energie a zemního plynu

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 466/2020 Sb.

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o dodávce elektrické energie a zemního plynu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o dodávkách elektřiny a zemního plynu od jednotlivých provozovatelů regionálních a lokálních distribučních sítí elektřiny a zemního plynu odběratelům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Množství dodané elektřiny a zemního plynu od jednotlivých provozovatelů regionálních a lokálních distribučních sítí elektřiny a zemního plynu jednotlivým podnikům na úroveň agregací na 2 místa kódu CZ-NACE a na 4 místa kódu CZ-NACE v jednotlivých krajích ČR (získání dat o spotřebě od dodavatelů) a domácnostem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se distribucí a redistribucí elektřiny a zemního plynu, které mají pro tyto činnosti udělené licence podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový, elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. srpna 2022

e)  Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32008R1099