Eng (MPO) 5-01 Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

 

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng
(MPO) 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a jejich vybraných technicko-ekonomických ukazatelích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 2 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o instalovaných výkonech zařízení na produkci elektřiny a tepla podle použitých technologií např. větrné a vodní elektrárny a paliv.
Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla a energetických plynů, o použitých palivech a jejich parametrech.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se produkcí a dodávkami elektřiny, tepla a energetických plynů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

CELEX: 32008R1099