Ceny Ob 1-12 Výkaz o struktuře tržeb v maloobchodě

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 250/2018 Sb.

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o struktuře tržeb v maloobchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Ob 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o tržbách a prodaném množství jednotlivých druhů zboží placeného obyvatelstvem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 a přílohy C nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, kterým je měřena inflace a pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen. Zabezpečení finančních ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými standardy a čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění. Dále budou údaje využívány pro výpočet struktury tržeb za zboží. Výsledky statistického zjišťování využívají národní instituce (Česká národní banka, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství), mezinárodní organizace (zejména Eurostat, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Mezinárodní měnový fond) a slouží pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční a naturální údaje o prodaném zboží v členění za jednotlivé položky, konkrétně tržby s DPH, tržby bez DPH, prodané množství, identifikace položky (EAN, interní kód, název, balení).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem zboží s převažující činností podle CZ-NACE 47 (maloobchod, kromě motorových vozidel).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: jiná forma elektronického sběru dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování:
měsíční – všechny subjekty
2x měsíčně – subjekty s ročními tržbami nad 10 miliard Kč

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za období 1. až 20. kalendářního dne - do 5 kalendářních dnů po skončení sledovaného období - zpravodajské jednotky s ročními tržbami nad 10 miliard Kč
za celý kalendářní měsíc - do 5 kalendářních dnů dne po skončení sledovaného období - všechny zpravodajské jednotky

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32016R0792, 31998R1165, 32013R0549