Ceny Elek 11-01 Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 373/2017 Sb.

75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Elek 11-01

a)      Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES, ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců, v rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných Evropskou unií a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Skupiny odběratelů elektřiny – odběratelé ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí - rozdělené podle dosaženého průměrného ročního naměřeného maxima v kW (tj. hodnota, která je průměrem ze všech čtvrthodinových hodnot za rok) a podle dosaženého ročního využití v h, počet odběratelů celkem.
Skupiny odběratelů elektřiny – odběratelé ze sítě nízkého napětí (maloodběr – podnikatelé, domácnosti) – rozdělené podle roční spotřeby v kW.h v určitých intervalech a podle roční spotřeby v MW.h celkem, počet odběratelů celkem.

b)      Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty – právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku s činností podle CZ-NACE 35.1 (výroba, přenos a rozvod elektřiny).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c)       Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d)      Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2019

e)       Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32016R1952