Ceny E 2-52 Týdenní výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Týdenní výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 2-52

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o spotřebitelských cenách pohonných hmot. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, pro zpracování indexu spotřebitelských cen, pro výpočet průměrných spotřebitelských cen vybraných pohonných hmot, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Prodané množství pohonných hmot, cena včetně všech poplatků, daní a cel.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot podle
CZ-NACE 46.7 (ostatní specializovaný velkoobchod),
CZ-NACE 47.1 (maloobchod v nespecializovaných prodejnách),
CZ-NACE 47.3 (maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: týdenní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: v pondělí do 14 hodin příslušného kalendářního týdne

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 31999D0566