Statistický obvod

 

Statistickým obvodem se rozumí nejmenší územní jednotky, z nichž se skládají katastrální území a základní sídelní jednotky a jejichž síť vykrývá celé území České republiky, které slouží k podrobnému popisu území a vytváření statistických zón.

Zákonným pramenem je zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. V základě novely zákona č. 230/2006 Sb., o státní statistické službě, § 2, písm. r) a § 20a) a dále na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, se ztotožnila kategorie statistického obvodu se sčítacími obvody k datu 1.3.2001. Poté probíhá údržba statistických obvodů na územním principu.

Základní registr veřejné správy RÚIAN prvek Statistický obvod neobsahuje.

Po roce 2001 byla provedena transformace vymezení sčítacích obvodů do statistických obvodů, u kterých byl potlačen organizační princip tvorby (vytváření samostatných obvodů s hromadnými ubytovacími kapacitami nebo tvorba více obvodů v jedné budově v závislosti na počtu bytů). Blíže viz kap. 4.3.1.

Správcem číselníku prvku Statistický obvod 0055 je Český statistický úřad.

V roce 2010 podléhaly statistické obvody (dále SO) revizi v rámci územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Revize nebyla celoplošná (na rozdíl od revize základních sídelních jednotek a budov). Cílem revize byl pouze sběr podnětů od obcí na vytvoření nových obvodů, vymezení území a názvu statistického obvodu, kterých bylo vytěženo minimálně.

Číselník statistických obvodů je v SMS ČSÚ označen kódem 0055 a je provázán na číselník základních sídelních jednotek dílů (0053).

Databáze registru generuje bezvýznamný identifikátor statistického obvodu v rámci České republiky; pod zkráceným názvem IDSO. Kromě toho je označen pořadovým číslem v rámci okresu.

Statistický obvod je dán výčtem budov z jediné části obce a přilehlým souvislým územím. Statistické obvody jsou skladebné do území příslušné základní sídelní jednotky dílu a beze zbytku ji vykrývají.

 

Schéma pořadového čísla statistického obvodu:                    AAAA  

 

AAAA               =          pořadové číslo statistického obvodu v rámci jednoho okresu

                                   (přípustné rozmezí 0001 až 9999)

 

Schéma kódu statistického obvodu (IDSO):                AAAAAA

 

AAAAAA          =          bezvýznamový identifikátor statistického obvodu v rámci ČR

                                   (přípustné rozmezí 000001 až 999999)

 

Statistický obvod leží na jednom souvislém území, může se jednat o vnořené polygony či místně odloučené polygony. Výjimku tvořily případy, kdy statistické obvody byly ve specifických případech vymezeny prostorově (nad sebou dle podlaží ve výškové budově), avšak byly v rámci jejich transformace odstraněny (viz dále).

Správcem lokalizačních údajů statistického obvodu je ČSÚ. Do referenční grafiky katastrálního území RÚIAN se pořizují vnitřní části hranic statistických obvodů, které jsou skladebné do vymezení základních sídelních jednotek a jejich dílů.

Z historie - sčítací obvody

Sčítacím obvodem je prostorová jednotka pro organizaci a provedení sčítání lidu, domů a bytů v terénu, která je jednorázově vymezena ve formě seznamu adres budov včetně staveb pro rodinnou rekreaci. Viz zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Představuje také základní zpracovatelskou jednotkou.

Registr podporuje jednorázové vymezování sčítacích obvodů na základě lokalizovaných adres budov s počtem bytů, které leží na území sčítacího obvodu. RSO kategorii sčítacího obvodu jako entitu neeviduje.

SLDB - rok 1991

Sčítací obvod je statistická, evidenčně organizační jednotka, která zahrnuje objekty vymezené číslem domovním, která  se vyznačuje územní celistvostí, skladebností do základních sídelních jednotek včetně dílu, jedinečností co do příslušností objektů v daném obvodě k jediné části obce a která má kvantitativní limit, tzn. obsahuje maximálně 140 bytů nebo 400 obyvatel.

Pro účely Sčítání lidí, domů a bytů 1991 se tvorba sčítacích obvodů řídila pravidlem, že jeden sčítací obvod zahrnoval maximálně 140 bytů nebo 400 obyvatel. Byl vytvořen formulář „Popis sčítacího obvodu“, obsahující číslo sčítacího obvodu v rámci okresu, zařazení sčítacího obvodu do obce, části obce, event. místní části, základní sídelní jednotky (urbanistického obvodu), dále obsahující popis území (náčrtek hranic, seznam čísel popisných, event. evidenčních, název ulic a veřejných prostranství, event. čísla orientační, počet vedlejších budov, bytů).

Při sčítání 1991 nebyly za některé části obce (případně ZSJ) vytvořeny sčítací obvody, neboť tyto části obce nebyly uvedeny ani v řídícím souboru pro zpracování SLDB s názvem SÚSJ (sestava územních a sídelních jednotek). Data za tyto části obce (ZSJ) byly sečteny v jiných částech a konkrétní seznam je uveden ve Statistickém lexikonu obcí ČR 1992, str. 26, bod 2.

SLDB - rok 2001

Základním metodickým východiskem územní revize sčítacích obvodů byla změna metodiky revize hranic základních sídelních jednotek od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dohodnutých zásad revize základních sídelních jednotek, a to zejména dodržování:

  1. skladebnosti popisné a prostorové do revidovaných hranic katastrálních území;
  2. respektování změn v územně správních a evidenčních strukturách (změny hranic kraje, okresu, obce, změny částí obce);
  3. přechodu na úplný soubor katastrálních území, základních sídelních jednotek, a tudíž přechodu na síť sčítacích obvodů pokrývající celá území obcí včetně prázdných ploch k určitému stavu;
  4. obsahové, časové a prostorové stability.

Sčítací obvod je statistická územní jednotka s prvky organizačního charakteru, která zahrnuje stavební objekty vymezené číslem domovním, která se vyznačuje územní celistvostí, skladebností do základních sídelních jednotek včetně dílu, jedinečností co do  příslušností objektů v daném obvodě k jediné části obce a která má kvantitativní limit, tzn. obsahuje maximálně 140 bytů nebo 400 obyvatel. Hranice sčítacího obvodu jsou odvozené od hranic základních sídelních jednotek a hranic katastrálních  území, jsou  skladebné do hranic základních sídelních jednotek a jsou vedeny po vlastnických hranicích, osách komunikací a dalších liniových prvcích včetně přírodních.

Referenčními mapovými podklady jsou katastrální mapy a topografická mapa středního měřítka. Tematická mapová vrstva hranic sčítacích obvodů vznikající na podkladě katastrálních map využívá revidovaných hranic katastrálních území a hranic základních sídelních jednotek pořízených v Základní mapě ČR 1:10 000, ZABAGED 2, Český úřad zeměměřický a katastrální Praha.

Sčítací obvod je vymezen hranicí nad katastrální mapou, svým definičním bodem a obsahem, tj. množinou definičních bodů stavebních objektů popsaných číslem domovním, případně názvem ulice či ostatního veřejného prostranství.

Sčítací obvod je identifikován statistickou klasifikací NUTS (nyní LAU) na úrovni okresu a svým pořadovým číslem v rámci daného okresu. V rámci jednoho okresu je vytvořená řada čísel sčítacích obvodů (nepřetržitá i přetržitá), která nemůže být bez návaznosti na historii přečíslována.

Jednoznačný identifikátor sčítacího obvodu je umělým označením sčítacího obvodu, který je jedinečný v rámci ČR. Je neměnný po celou dobu existence prvku sčítacího obvodu, později statistického obvodu. V letech 1999 – 2000 podléhaly sčítací obvody revizi v rámci územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Revize byla celoplošná a jejím cílem bylo odsouhlasení obsahu a vymezení území sčítacího obvodu ze strany všech obcí.

SLDB – rok 2011

Jednorázově pro realizaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 byl založen účelový prvek sčítacích obvodů, v úzké součinnosti s externím dodavatelem terénních prací, Českou poštou. Účelem bylo vytvoření nástroje pro účinnou podporu terénní pochůzky před realizací sčítání, resp. v průběhu sčítání, a nástroje zpracování u dodavatele. Výstupem bylo mj. dohledání objektů dosud neevidovaných v RSO, jejich zákres do mapy sčítacího obvodu a jejich zápis do aplikace RSO/GIS.

Byl vytvořen jejich číselník (kód, název), mapy sčítacích obvodů (cca 50 tisíc originálních map) a doprovodná přehledka kladu mapových listů.

Základní vlastností sčítacích obvodů byla skladebnost z 1 až n statistických obvodů.

Kategorie sčítacího obvodu byla založena a spravována s podporou registru, avšak mimo aplikaci RSO.

 

Transformace sčítacích obvodů na statistické obvody

Cílem transformace bylo převést kategorii sčítacích obvodů jako organizačně technickou jednotku na územní jednotku – na statistický obvod. Transformace má legislativní rámec daný novelou statistického zákona č. 230/2006 Sb.

Obecná pravidla transformace

V procesu transformace byly respektovány základní zásady správy statistických obvodů dle metodické dokumentace registru (kap. 11, verze k 1.1.2008 a dříve). K nim zejména patří:

stabilita v čase a prostoru

Číselník statistických obvodů a jeho mapa v návaznosti na ZSJ je spravována na principu územní a časové stability jako základu pro časové řady sledovaných ukazatelů o území.

úplnost

Území každého statistického obvodu je vymezeno hranicí nad referenčním mapovým podkladem.

územní princip a názvosloví

Územní princip statistického obvodu bude podpořen vytvořením názvosloví statistických obvodů. Jde o rozsáhlou činnost, která nemůže být jednorázovou a jednostrannou záležitostí. Je podložena součinností na státním mapovém díle a je kapacitně jednorázově podpořena územní přípravou sčítání lidu, domů a bytů, která plošně využívají podrobné mapové výstupy. Transformace vytváří předpoklady pro vytvoření názvosloví statistických obvodů, čímž podporuje jeho územní princip, ale samotné zpracování názvů není předmětem transformace.

minimální změny

Změny v soustavě statistických obvodů vyvolané transformací se provádějí jen v nezbytném rozsahu.

I přesto, že zanikají kvantitativní omezení pro velikost statistického obvodu, statistické obvody se bezdůvodně hromadně nerušily a neměnilo se jejich vymezení. S výjimkou níže uvedených transformací (v bodě 2.) nebude docházet  k zásadním změnám ve velikosti, vymezení, lokalizaci statistického obvodu a pokud je to možné, tak se statistické obvody zanechají ve stejném stavu.

Dílčí pravidla transformace

Je upraveno nastavení soustavy ZSJ–SO na územním principu. Úpravou se rozumí zejména vymezení hranic statistických obvodů s přesahovými budovami za hranicí obce.

Statistický obvod je tvořen právě jednou a více budovami s čísly domovními[1] jako stavebně-technickými objekty; nikoli tedy poschodími či vchody. Nad daty byla posouzena reálnost aspektu „vchod“.

Zaniká pravidlo omezující velikost statistického obvodu, které byla odvozována z počtu bytů či počtu obyvatel ve sčítacím obvodě ve vazbě na určitý kvantitativní limit.

Může docházet ke sloučení či rozdělení sčítacích obvodů na jeden či více statistických obvodů z titulu nastavení územní a správní linie soustavy v příslušném územním detailu, případně i v souvislosti s jinými procesy transformace.

V případě přesahů budov na území jiné obce se postupuje tak, že se vytvoří nový statistický obvod vydělením ze statistického obvodu sousední obce a hranice nového statistického obvodu se přimkne ke společné hranici sousedních obcí.

Eliminuje se možnost existence vnořených statistických obvodů, tzn. dosud vnořené polygony sčítacích obvodů se zahrnou do území nejbližšího statistického obvodu.

Výjimkou byla především centra osídlení zejména městského charakteru, kdy struktura sčítacích obvodů byla výrazem historického vývoje měst. Velké vnořené sčítací obvody, které obsahovaly větší počet budov, zaujímaly rozsáhlá území. To znamená, že tento charakter struktury bude zachován.

Zejména se jednalo o dva okruhy:

a) dosavadní sčítací obvody s jednou budovou, přičemž nebylo rozhodující, zda budova je určena k hromadnému ubytování či nikoli (nositelem informace o využití budovy nebude statistický obvod, ale přímo budova); tato činnost je předmětem transformace;

b) části území obcí s namíchanými řadami přidělených čísel domovních, které mají za následek části obcí nacházející se v nesouvislých územích, tvorbu vícenásobných polygonů ZSJ dílů a samostatných vnořených sčítacích obvodů; jedná se zejména o plošně velmi malé sčítací obvody a výsledek bude silně závislý na úřadech obcí. Tato činnost je částečně terénní povahy a bude jednorázově podpořena kapacitami územní přípravy sčítání lidu, domů a bytů.

Ruší se zákaz ukončování platnosti statistických obvodů, tzn. budou se ukončovat prázdné statistické obvody (s výjimkou statistických obvodů, které drží skladebnost a úplnost soustavy prvků v územích bez budov), a dále ukončovat statistické obvody, u nichž zanikne opodstatnění existence (např. opravou identifikací či lokalizace budovy). Rušení statistických obvodů bude prováděno zpravidla k 31.12. a 30.6. daného roku a nevylučuje se uplatnění mimořádného datumu.

Speciální sčítací obvody (Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti) byly vytvořeny na obcích s 1 až n KU, ZSJ a mají tudíž 1 až n sčítacích obvodů. Splňovaly podmínku územní aj. celistvosti a jsou převedeny na statistické obvody beze změn.

Vztah transformace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

1. Provedení transformace bylo jednou z podmínek pro zahájení prací na revizi ZSJ a SO ve spolupráci s obcemi v rámci územní přípravy sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, realizované v letech 2010 až 2011.

2. Statistické obvody jsou totožné se sčítacími obvody k datu posledního sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 a po tomto datu se statistické obvody rozvíjejí na územním principu. Kategorie sčítacího obvodu zůstává organizační jednotkou pro fázi sběru Sčítání lidu, domů a bytů (je jedním druhem statistické zóny) a RSO ji podporuje na základě principu vymezování adres budov, které patří ke sčítacímu obvodu.

3. Sčítání lidu, domů a bytů je šetřením adresního typu s důsledným používáním identifikátorů adres, budov a statistických obvodů.

4. Statistický obvod je základní jednotkou pro fázi zpracování výsledků Sčítání lidu, domů a bytů.

5. Nejblíže nadřazená statistickému obvodu základní sídelní jednotka díl je základní jednotkou pro fázi prezentace výsledků Sčítání lidu, domů a bytů.