Obec a vojenský újezd

 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce (dle znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn).

Vojenský újezd (dále jen "újezd") je vymezená část území státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil dle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, část šestá, § 30,  odstavec 1. Újezd tvoří územní správní jednotku.

Popisné a grafické údaje o prvku Obec a vojenský újezd jsou přejímány do agendy RSO (vnitřní aplikace SMS/KLAS/SÚČ) z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem.

Za obce se považují také hlavní město Praha, statutární města, města, městyse.

Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády (§3, odst. 1 zákona o obcích).

Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády (§3, odst. 2).

Obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, je městem, pokud o to požádá Předsedu Poslanecké sněmovny (§3, odst. 3).

Obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17.května 1954, je městysem, pokud o to požádá Předsedu Poslanecké sněmovny (§3, odst. 4).

Obce vznikají dle pravidel popsaných zákonem o obcích.

Ministerstvo vnitra podle zákona č. 36/1960 Sb., § 17, a pozdějších předpisů vede přehled obcí a vojenských újezdů podle okresů a krajů a ve spolupráci se statistickým úřadem zveřejňuje jejich seznam prostřednictvím statistických lexikonů ze sčítání lidu, domů a bytů.

Název obce je určen při vzniku obce nebo újezdu, ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce. Název obce by měl být jedinečný v rámci okresu, není to však zajištěno žádným právním předpisem, takže v současnosti existují dvě výjimky (obec Mezholezy v okrese Domažlice, obec Březina v okrese Brno-venkov) a po schválení připravovaného zákona o územně správním členění státu lze očekávat jednu další (okres Jihlava).

Editorem územního identifikátoru názvu obce, vojenského újezdu je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální.

Kód obce je jednoznačný číselný prostorový identifikátor územního celku obce nebo vojenského újezdu. Kód obce je určen po vzniku obce číselníkem.

Kód obce je roven identifikačnímu číslu základní územní jednotky (ZÚJ), pokud se jedná o obec. Kód obce je jedinečný v rámci ČR.

Číselné označení obce je přípustné v hodnotách 500011 až 599999 (včetně kontrolního znaku) a označuje se jako kód obce či identifikační číslo ZÚJ, resp. identifikační číslo obce.

Editorem územního identifikátoru kódu obce, vojenského újezdu je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální.

Správcem číselníku Obec a vojenský újezd 0043 je ČSÚ.

Číselník obcí a vojenských újezdů je v SMS ČSÚ označen kódem 0043. Jde o úroveň lokálních administrativních jednotek (LAU 2). Číselník obcí je provázán na klasifikaci územních statistických jednotek (0091), číselník základních územních jednotek (0051), číselník ulic a ostatních veřejných prostranství (0066), číselník pověřených obecních úřadů (0061), číselník obcí s rozšířenou působností (0065).

Součástí číselníku obcí a vojenských újezdů je vazba na typ obce, který představuje označení postavení obce, vyplývající ze zákona o obcích, o zajišťování obrany ČR (vojenské újezdy), o hlavním městě Praze.

Číselník 0043 je v současnosti shodný s číselníkem RUIAN.

 

Schéma kódu obce v číselníku 0043:              AAAAAB

 

AAAAA            =          identifikační číslo obce (kód ZÚJ)

                                   (přípustné rozmezí 50001 až 59999)

B                     =          kontrolní znak

                                   (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnot 0 až 9)

 

Každá část území České republiky přísluší k některé obci nebo vojenskému újezdu. Území každé obce nebo újezdu je součástí některého okresu (viz zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 6, ve znění pozdějších předpisů).

Území obcí a vojenských újezdů jsou skladebná do příslušného okresu a beze zbytku ho vykrývají.

Obec je dána výčtem částí obcí. Území obcí a vojenských újezdů je dáno výčtem katastrálních území.

Obec nebo vojenský újezd leží na jednom či více katastrálních územích nebo jejich částech a může ležet na více nesouvislých územích. V některých případech však v minulosti vzniklá hranice obce není dosud přesně vymezena nebo některé budovy přesahují na katastrální území sousední obce. V současnosti je evidován jeden případ přesahu, zahrnující celou obec, dalších 10 přesahů, obsahujících celou část obce, dalších 5 přesahů obsahující ZSJ (necelou část obce); v roce 2001 bylo evidováno 149, v roce 2013 bylo 107, v roce 2014 celkem 91 přesahů skupin budov vymezenými statistickými obvody a na začátku roku 2016 celkem 83 přesahů budov. Právě kvůli těmto případům metodika rozlišuje vymezení územní a správní linie (viz podkapitola 3.2.) členění státu. Novela zákona o obcích, účinná od 1.7.2016 obsahuje řešení.

Editorem lokalizačních údajů obce, vojenského újezdu je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální.

Grafika prvku Obec, vojenský újezd je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygonů statistických obvodů, které jsou skladebné primárně do hranic základních sídelních jednotek a do vymezení územně technických jednotek.