Co je RSO?

 

Registr sčítacích obvodů a budov je informačním systémem, který eviduje soustavu územních prvků a územně evidenčních jednotek, která podchycuje územní, správní, sídelní a statistické struktury a její vlastnosti. Dále eviduje budovy nebo jejich části (vchody) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly a v neveřejné části registru jednotlivé byty s jejich charakteristikami.

Registr sčítacích obvodů a budov (RSO) obsahuje hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů, která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a prostoru (viz novelizace zákona o státní statistické službě č. 230/2006 Sb., ze dne 29.5.2006). Do registru se zapisují velikostní kategorie sledovaných jednotek a příslušnosti území ke správním obvodům. Úplná historie sledovaných objektů v registru začíná 1. březnem 2001, rozhodným okamžikem sčítání 2001 a odtud pramení i název registru.

https://www.czso.cz/csu/czso/klicove_dokumenty

Význam agendy registru spočívá v tom, že je zodpovědná za správu územních číselníků a vybraných atributových číselníků budov, bytů, adres, je oporou pro realizaci geografických aspektů statistických úloh a jejich prezentaci. Zejména je nástrojem aktualizace opory pro zabezpečování statistických zjišťování, u kterých je výběrovou jednotkou bytová domácnost, a pro územní přípravu, zpracování a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů. Dále je referenční místem adresy v soustavě statistických registrů a agendou zodpovědnou za implementaci evropské směrnice 2007/2/ES o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Pro veřejnost slouží od roku 2004 a v letech 2001 - 2012 ČSÚ plnil roli správce územních identifikací veřejné správy.

RSO je součástí soustavy statistických registrů, která je agendovým informačním systémem veřejné správy a je napojena na základní registry. Český statistický úřad je editorem prvku základní sídelní jednotka v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a edituje prvek základní sídelní jednotky a jeho vlastnosti (kód, název, vymezení území, definiční bod, převažující charakter území) a dále statistiky sociálně ekonomického charakteru. Výstupy agendy RSO se podílely na metodické a datové přípravě naplnění databáze základního registru veřejné správy – RÚIAN.

Vymezování územních prvků, statistických budov s adresami nad mapovými podklady, definice jejich vazeb v území a kontrola kvality dat jsou integrální součástí nástrojů RSO a geografického informačního systému. Pro zpracování geodat RSO jsou referenčními mapovými podklady Základní mapa České republiky 1 : 10 000, katastrální mapy, ortofotomapy, Geonames. Od roku 2013 se přebírají referenční grafická data z RÚIAN a nad nimi se editují entity jako jsou hranice statistických obvodů, základních sídelních jednotek vč. dílů, vybrané územně technické jednotky, pracovní linie částí obcí vč. dílů, statistické budovy bez adresy (vchody), bodová vrstva ulic, hranice volebních obvodů do Senátu, popř. účelové vrstvy jako byly sčítací obvody pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011, mikroregiony.

Nejmenší zpracovatelskou jednotkou plošného charakteru je statistický obvod (SO), který integruje veškeré pohledy na soustavu územních prvků a územně evidenčních jednotek. Jde o pohled zezdola od nejnižší jednotky SO až nahoru po úroveň státu. SO je bilanční jednotkou pro případy nekonzistencí v území a nekonzistencí na časové ose. Pro účely sčítání lidu, domů a bytů plní funkci základní zpracovatelské územní jednotky sčítání lidu, domů a bytů, obdobně jako adresa. Základní sídelní jednotka (ZSJ) podchycuje sídelní strukturu území obcí a prvek ZSJ a jeho díl je základní prezentační jednotkou sčítání lidu, domů a bytů.