Charakter základní sídelní jednotky

 

Charakter základní sídelní jednotky je dán převažujícím způsobem využití území a strukturou zástavby ZSJ (např. obytné, rekreační, zemědělské, lesní, smíšené plochy a plochy průmyslových areálů, dopravních areálů, areálů občanské vybavenosti).

Zdrojem údaje o charakteru území základní sídelní jednotky je agenda RSO.