Využití klasifikace (CZ-COFOG)

 

Klasifikace CZ-COFOG je využívána zejména k určení výdajů poskytovaných vládními institucemi podle funkcí přinášejících užitek jak jednotlivým domácnostem, tzv. individuální spotřeba (v klasifikaci označena zkratkou IS), tak k určení výdajů pro kolektivní účely, tzv. kolektivní spotřeba (v klasifikaci označena zkratkou KS).

Výdaje na individuální spotřebu jsou považovány za sociální transfery. Jsou odpočítávány od celkových výdajů na konečnou spotřebu sektoru vládních institucí tak, aby byla získána skutečná konečná spotřeba (neboli skutečná kolektivní spotřeba).

Výdaje na individuální spotřebu z CZ-COFOG se převádí do oddílu 14 klasifikace CZ-COICOP 2) k určení konečné spotřeby domácností (neboli skutečné individuální spotřeby domácností).

Klasifikace může být využitelná i v jiných oblastech, např. je vhodná pro mezinárodní porovnávání údajů týkajících se ekonomických a sociálních funkcí. Svým obsahem umožňuje být nezávislá na organizačních změnách struktury vládních institucí dané země a je také indiferentní k organizačním rozdílům v ostatních zemích. Například v jedné zemi může všechny funkce spojené se zásobováním vodou vykazovat jediný subjekt, zatímco v jiné zemi mohou být tyto funkce rozděleny mezi více subjektů - zabývajících se životním prostředím, politikou bydlení nebo průmyslovým rozvojem. Tato funkční klasifikace umožní různé subjekty sloučit pod společnou funkci „zásobování vodou“.

Klasifikaci CZ-COFOG lze také použít pro vydělení výdajů, které jsou důležité pro specifické ekonomické nebo sociální studie. Například koncepce celkové spotřeby obyvatelstva za výrobky a služby zahrnuje určité „netržní“ služby poskytované domácnostem. Zejména ve zdravotnictví a vzdělávání lze podle funkční klasifikace odděleně identifikovat relevantní služby a také vydělit celou řadu jiných funkcí, které se přímo dotýkají sociálních aspektů.

Klasifikaci CZ-COFOG lze také použít ke klasifikaci sociálních příspěvků a daní, které slouží specifickému účelu, jako jsou dávky a příspěvky ke zvýšení důchodů pro jednotlivé druhy základních výdajů, nebo k ovlivnění funkce způsoby považovanými za společensky prospěšné, např. redukcí spotřeby tabáku nebo alkoholu, nebo podporou neznečišťujících výrobních postupů apod.

Oddíly CZ-COFOG mohou dále případně sloužit i pro klasifikaci zaměstnanosti státních úředníků. Tato dodatečná použití jsou navrhována pouze pro národní experimenty a zatím se nedoporučují pro mezinárodní zpravodajství.


2) Klasifikace CZ-COICOP zavedena „Opatřením ČSÚ“, částka 2/1997 Sb.