SIS 5.0

 

Národní plán obnovy

Název projektu: Statistický informační systém 5.0

Registrační číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_66/0000066

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2021

Ukončení realizace projektu: 31. 05. 2026

Celkové náklady projektu : 263 538 000,00 Kč

Příspěvek ČSÚ: 45 738 000 Kč

Program: Národní plán obnovy

Pilíř: 1 Digitální transformace

Komponenta:

1.1. Digitální služby občanům a firmám

1.2 Digitální systémy veřejné správy

Reforma/Investice:

Investice 1: Digitální služby pro koncové uživatele

Investice 2: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů

Vlastník komponenty: Ministerstvo vnitra ČR

Popis projektu:

V rámci komplexního projektu Českého statistického úřadu (ČSÚ) bude provedena generační obměna klíčového informačního systému – Statistického informačního systému (dále také jen “SIS 5.0”).

V projektu SIS 5.0 budou podporovány aktivity, které přispějí ke zvýšení počtu uživatelů digitálních veřejných služeb, vč. samoobslužného portálu, produktů a procesů nově vyvinutých nebo výrazně upgradovaných prostřednictvím podpory NPO. V rámci těchto aktivit projekt přispěje k naplnění několika milníků a cílů, které jsou součástí dvou komponent NPO, při zajištění dalšího životního cyklu celého SIS 5.0.

Z komponenty 1. 1 Digitální služby občanům a firmám se jedná zejména o:

  • zahájení provozu informačního systému SIS_2_ Centrální zpracování, poskytujícího služby koncovým uživatelům;
  • dokončení projektu SIS_1_ Unifikované vstupní rozhraní, který povede k nárůstu počtu elektronicky vyplněných a odeslaných formulářů;
  • vybudování infrastruktury pro zveřejňování datových sad (číselníků, vazeb, statistických údajů, HVDS) v Národním katalogu otevřených dat prostřednictvím produktů SIS_3_Rozšíření nástrojů diseminace a SIS_4_Jednotný metainformační systém.

V případě komponenty 1.2 Digitální systémy veřejné správy jde o:

  • uzavření smlouvy na realizaci informačního systému centrální ověřovací místo pro ČSÚ (SIS_0_ Centrální autentizační bod) a integrace statistických registrů do propojeného datového fondu (SIS_5_ Soustava statistických registrů);
  • úspěšné fungování informačního systému centrální ověřovací místo pro ČSÚ (SIS_0_ Centrální autentizační bod) a integrace statistických registrů do propojeného datového fondu (SIS_5_ Soustava statistických registrů).
     

Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci Nástroje pro oživení a odolnost EU (viz. https://www.planobnovycr.cz/).