Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 1/2020

 

7. dubna 2020

V prvním článku prvního čísla 62. ročníku časopisu Demografie zkoumá Oldřich Hašek regionální rozdíly úrovně úhrnné plodnosti podle typologií venkovských regionů v Česku. Autor v článku nazvaném Regionální diferenciace plodnosti podle typologie venkova upozorňuje na regionální diference, které jsou patrné u všech sledovaných typologií a i v případě všech období.

Kateřina Maláková, Luděk Šídlo a Jan Bělobrádek v příspěvku Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: Případ všeobecného praktického lékařství v Česku analyzují, kde se nachází největší problémy s dostupností všeobecných praktických lékařů na regionální úrovni s ohledem na věkovou strukturu populace a lékařů. Byly zjištěny regionální rozdíly ve věkové struktuře všeobecných praktických lékařů i obyvatelstva na úrovni spádových regionů. Autoři tvrdí, že současné rozložení kapacit všeobecných praktických lékařů je v Česku poměrně rovnoměrné, nicméně dostupnost těchto služeb může být již brzy ovlivněna odchodem lékařů ze systému v důsledku jejich nepříznivé věkové struktury, a to především ve venkovských regionech.

Robert Šanda se v článku Vyšetřenost údajů o dojížďce ve sčítání lidu v roce 2011 a jejich rekonstrukce pomocí metody Jaro-Winkler vrací k poslednímu provedenému sčítání lidu, domů a bytů na území Česka. Autor se snaží zdůvodnit vysoký podíl nezjištěných odpovědí na dojížďku, který byl podle něj způsoben nepřesnostmi v odpovědích respondentů a problémech v postupu zpracování. Pomocí metod pravděpodobnostního propojení potom dojížďku rekonstruuje a zvyšuje tak podíl zjištěných odpovědí. Na závěr autor formuluje doporučení pro příští sčítání.

Luděk Šídlo a Boris Burcin se v přehledovém článku Diabetici v Česku v období 2010–2017 se zaměřením na pacienty v péči diabetologických ambulancí zabývají vývojem počtu a struktury pacientů léčených v diabetologických ambulancích v letech 2010 a 2017, přičemž vychází z dat VZP. Byla prokázána zvyšující se náročnost péče o diabetologické pacienty, jak celkem, tak napříč okresy Česka.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Kontakty:
Jiří Novotný
redakce Demografie
e-mail:
redakce@czso.cz

Roman Kurkin
předseda redakční rady
e-mail:
roman.kurkin@czso.cz

 

  • avizo_demografie_2020_1.docx