Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011)

 

Základní výsledky SLDB 2011
soubor s 11 základními údaji za ČR, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody Prahy a všechny obce

Popis dat PDF XLS
Data DBF CSV TSV XLS
Seznam území DBF CSV TSV XLS

Výběr údajů ze SLDB 2011 za obyvatelstvo, domy a byty, domácnosti a vyjížďku
Soubory s ukazateli uvedenými na stránce http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-uzemi,
za ČR, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody Prahy, obce a městské části (obvody) územně členěných statutárních měst.

Každý řádek s daty je uveden identifikací typu území a názvu území.
Všechny údaje odpovídají výsledkům sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2011 v územní struktuře k témuž datu (nejsou zohledněny pozdější územní změny).

Popis dat PDF XLS
Data
Obyvatelstvo CSV
Domy a byty CSV
Domácnosti CSV
Vyjížďka CSV
Seznam území CSV XLS

Prezentace výsledků SLDB
Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou prezentovány formou statistických tabulek na adrese http://vdb.czso.cz/sldbvo/.
Tabulku s požadovanými daty naleznete buď postupným procházením tematické nabídky, nebo použitím vyhledávače.

Nad každou zobrazenou tabulkou je uveden odkaz pro export dat do otevřeného formátu XML, který je vhodný pro následné strojové zpracování.

Exportovaný soubor obsahuje v podobě číselníkových kódů a jim odpovídajících textových popisů veškeré metainformace potřebné k jednoznačné identifikaci dat. Každý údaj má u sebe uveden identifikátor statistického ukazatele a jeho věcného upřesnění, identifikátor území a období, a také identifikátor měřicí jednotky.
Detailní popis struktury exportovaného XML souboru je uveden v definičním XSD souboru na adrese http://www.czso.cz/documents/10180/25233177/datascitani.xsd/2dd0a9ea-5d47-4268-a50c-d5626cbd3ff3

Kromě možnosti exportovat do XML formátu jednotlivé tabulky je pro vybrané ukazatele připravována i možnost stažení většího objemu dat za všechny územní celky, např. všechny obce.