Otázky a odpovědi k ENERGO 2021

 

Proč se šetření provádí?

Šetření ENERGO 2021 se provádí na základě nařízení EU. Podobná zjišťování probíhají ve všech zemích Evropské unie a jeho cílem je získat aktuální informace o struktuře spotřeby jednotlivých paliv a energií v domácnostech včetně energetické účinnosti vybraných spotřebičů a spotřeby obnovitelných druhů energie, jejichž význam neustále roste. Získané údaje budou sloužit výhradně pro statistické účely. Výsledky ze šetření najdou uplatnění např. při tvorbě energetické politiky státu (včetně oblasti dotací a energetických úspor) či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy Evropské unie. Domácnosti budou mít možnost si porovnat svoji spotřebu paliv a energií s průměrnou spotřebou v bytech s podobnými charakteristikami.
 

Je šetření povinné?

Šetření je organizováno v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Aktivní účast domácností na tomto významném šetření umožní získat řadu důležitých informací o spotřebním chování jednotlivých typů domácností v oblasti paliv a energií, které nelze zjistit jiným způsobem.
 

Kde si můžu ověřit, že „ta osoba“ u dveří je opravdu z ČSÚ?

Tazatel se prokazuje průkazem tazatele ČSÚ a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ (kmenoví tazatelé) nebo dokladem totožnosti (externí tazatelé). Platnost průkazu tazatele lze ověřit zadáním šestnáctimístného identifikačního kódu z průkazu do aplikace Ověření tazatele https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Webová aplikace po zadání kódu zobrazí, zda je tazatel oprávněným držitelem takového průkazu nebo informaci, že ověřovaný průkaz tazatele je neplatný. Případně může vybraná domácnost také kontaktovat příslušnou Krajskou správu ČSÚ a u pověřeného pracovníka si ověřit pravost těchto dokumentů a případně získat i další informace týkající se šetření.
 

Jaká jsou přijatá opatření kvůli snížení rizika infekce Covid – 19?

Momentálně je omezen fyzický kontakt zaměstnanců, zaměstnanci jsou zároveň vybavení ochrannými prostředky a desinfekcemi.
 

Kdy šetření bude probíhat?

Šetření ENERGO 2021 bude probíhat v období od 12. července 2021 do 14. ledna 2022. Vybrané domácnosti budou osobně navštíveny vyškolenými pracovníky ČSÚ.
 

Na co přesně se budete ptát?

Dotazník je rozdělen do několika tematických oblastí. Formou otázek jsou zjišťovány základní sociálně-demografické charakteristiky vybrané domácnosti (např. počet členů domácnosti) a dále pak základní technické parametry daného obydlí (např. jestli je dům zateplen). Další část dotazníku je tvořena otázkami na spotřebu paliv a energií používaných v domácnostech a k jakému účelu jsou využívány (vytápění, ohřev vody, atp.). Následují otázky, které se týkají energetické účinnosti (např. zjištění energetické třídy a dalších technických parametrů u základních spotřebičů). Samostatnou část tvoří otázky týkající se využití osobních automobilů k soukromým cestám.
 

Nemůžete si ty údaje zjistit někde jinde?

Bohužel ne. Informace o spotřebě paliv a energií podle konkrétního účelu jejich využití nejsou z žádného zdroje k dispozici. Výběrové šetření ENERGO 2021 je proto jedinečným zdrojem těchto informací a je prakticky nemožné je zjistit jiným náhradním způsobem než šetřením v domácnostech.
 

Proč organizujete šetření ENERGO 2021, když nedávno proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2021, kde byla také otázka na vytápění?

Ano, nedávno proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů 2021, které také obsahovalo i otázku na způsob vytápění a používaná paliva. Toto je však jediná podobnost mezi šetřením ENERGO 2021 a Sčítáním. Šetření ENERGO je tedy na rozdíl od Sčítání, tematicky zaměřené hlavně na získání údajů o spotřebách paliv a energií v domácnostech a na charakteristiky vybavení, způsob chování domácnosti, který tyto spotřeby ovlivňuje. Proto dotazník obsahuje mnohem podrobnější otázky na spotřeby a využití jednotlivých druhů paliv a energií v domácnostech, které jsou používány na konkrétní účely užití.
 

Komu zjištěné údaje poskytujete?

Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Na základě legislativy EU jsou výsledky odesílány do Eurostatu (statistický úřad EU) a dalších mezinárodních institucí. V rámci České republiky je bude využívat státní správa (např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a další instituce). Věříme, že výsledky budou zajímavé a využitelné nejen pro odborníky zaměřující na energetiku, ale i pro všechny občany České republiky.
 

Kdo jsou respondenti šetření? Proč jste vybrali zrovna mě?

Šetření je prováděno ve vybraných domácnostech, které jsou vybírány zcela náhodně z registru budov, z něhož jsou počítačem následně náhodně vybrány konkrétní byty. Z toho důvodu Vás mohu ujistit, že Vaše domácnost byla vybrána opravdu nahodilým, ničím neovlivněným způsobem.
 

Můžu dotazník vyplnit po telefonu/e-mailu?
Dotazník je možné na vyžádání zaslat mailem elektronicky, nebo vyplnit telefonicky bez fyzické přítomnosti tazatele. Je možné samostatně vyplnit papírový dotazník, který může tazatel na základě přání respondenta ponechat v domácnosti.
 

Můžeme se k vyplnění sejít někde jinde?

Tazatel ČSÚ se v rámci svých pracovních možností snaží plně přizpůsobit vybrané domácnosti. V případě, že, - respondent navrhne místo setkání např. vedle své práce nebo na jiném, předem dohodnutém místě, - rozhovor se může uskutečnit kdekoliv.
 

Dotazník rád/a vyplním, ale nechci Vás pustit do bytu, dá se to nějak vyřešit?

Respondent není povinen vpustit tazatele ČSÚ přímo do svého bytu, může zodpovědět otázky nad dotazníkem - mimo svoje obydlí, - před domem nebo v bytovém domě ve vstupní hale.
 

Jak je to s ochranou osobních údajů?

Ochrana individuálních dat je přísně dodržována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na zjišťování a procesu zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí ve smyslu §16 uvedeného zákona. Jméno ani adresa vybraného bytu se v datech určených pro zpracování vůbec nezaznamenává a nikomu dalšímu se nepředává. Všechny informace, které tazatel získá, jsou pro nás důvěrné a jsou zpracovávány anonymně.
 

Jsou někde vysvětlivky k jednotlivým pojmům?

Každý tazatel ČSÚ je vyškolen tak, aby uměl zodpovědět případné otázky respondentů a vysvětlit odborné pojmy v dotazníku. Rovněž má každý tazatel u sebe metodické pokyny k jednotlivým otázkám.
 

Kdy budou zveřejněny výsledky?

Sběr dat v terénu bude ukončen v lednu 2022, poté se data budou pořizovat, zpracovávat a analyzovat. Výsledky ze šetření budou publikovány koncem roku 2022.
 

Je v rámci šetření ENERGO do spotřeby paliv a energií v domácnostech zahrnována i jejich spotřeba spojená s podnikatelskou činností?

Ano. V případě, že domácnost v daném bytě (rodinném domě) provozuje podnikatelskou činnost a nelze spotřebu paliv a energií na podnikání oddělit od spotřeby pro "domácí" účely (domácnost nemá nainstalován podružný měřič energie/samostatnou přípojku pro podnikatelskou činnost) je ve výsledcích tato spotřeba zahrnuta. Do výsledků však nejsou zahrnovány spotřeby energií u živnostníků, kteří svou podnikatelskou činnost provozují v jiných než bytových prostorách.