Nové kódy povahy transakce

 

Pro snazší orientaci lze využít převodník kódů povahy transakce.

Kód Popis povahy transakce

 

11 Transakce zahrnující skutečnou změnu vlastnictví s finanční kompenzací spočívající v přímém prodeji/nákupu s výjimkou přímého obchodu se soukromými spotřebiteli/ze strany soukromých spotřebitelů

 

Vysvětlivky:

1. Tímto kódem se označuje většina přímých obchodů spojených s vývozem zboží, při kterých přechází vlastnictví ke zboží z jedné osoby na druhou a je spojené s provedením platby nebo jiné náhrady za dodané zboží, s výjimkou barterového obchodu (výměnný obchod „zboží za zboží“), který patří pod kód povahy transakce „34“ a transakcí označovaných kódem „33“, kdy se jedná o prodej na splátky, při kterém ke změně vlastnictví ke zboží dochází až po zaplacení splátek (finanční leasing). Kódem povahy transakce „11“ se také neoznačují transakce, pro které je určen kód „71“a „72“ (dovoz zboží ze země mimo EU nebo vývoz zboží do země mimo EU, pokud není propuštěno do celního režimu volného oběhu nebo do vývozního celního režimu v ČR).

2. Pro označení transakce kódem „11“ není rozhodující, v jakém termínu je provedena platba za zboží, patří sem jak obchody s platbou uskutečněnou předem, tak i s odkladem platby.

3. Pod kód povahy transakce „11“ patří i obchodní operace, při kterých je stát určení odlišný od státu, ve kterém bylo obchodnímu partnerovi zpravodajské jednotky (zprostředkovateli obchodu) přiděleno DIČ vyznačené na příslušném daňovém dokladu k DPH (např. na faktuře). Kódem povahy transakce „11“ se proto označuje vývoz zboží, při kterém kupující zboží požaduje od tuzemského dodavatele, aby zásilka zboží byla dopravena do jiného státu, než je stát, jehož DIČ prodávající uvádí do daňového dokladu k DPH. Například, je-li zboží nakupované německou firmou (s DIČ přiděleným v Německu), na základě jejího požadavku, dodáváno z ČR ne do Německa, ale přímo na Slovensko.

4. Kódem povahy transakce “11“ se označují rovněž obchodní operace, při kterých je stát odeslání odlišný od státu, ve kterém bylo obchodnímu partnerovi zpravodajské jednotky (zprostředkovateli obchodu) přiděleno DIČ vyznačené na příslušném daňovém dokladu k DPH (např. na faktuře). Kódem povahy transakce „11“ se proto označuje dovoz zboží, při kterém jeho prodávající uvádí do daňového dokladu k DPH své DIČ přidělené v jiném státě než, ze kterého bylo předmětné zboží přímo dopraveno do ČR. Například, je-li zboží nakupované od rakouské firmy (s DIČ přiděleným v Rakousku) dodáváno do ČR z Polska.

5. Pro obchod se soukromými spotřebiteli/ze strany soukromých spotřebitelů je určen kód povahy transakce 12.

 

12 Transakce zahrnující skutečnou změnu vlastnictví s finanční kompenzací spočívající v přímém obchodě se soukromými spotřebiteli/ze strany soukromých spotřebitelů (včetně prodeje na dálku)

 

Vysvětlivky:

1. Kódem „12“ se označují prodeje osobám, které nakupují zboží v ČR s jeho prokázaným vývozem z ČR do jiného členského státu, přičemž při takovém nákupu vystupují jako osoby, které nejsou v ČR ani v jiném členském státu registrované k DPH, a proto je jim zboží prodáváno jako neplátcům DPH bez osvobození od DPH při dodání do jiného členského státu (s tuzemskou DPH, která se nezapočítává do fakturované hodnoty vykazované do Intrastatu).

2. Kódem „12“ se označují nákupy zboží s jeho prokázaným dovozem z jiného členského státu, pokud bylo zpravodajskou jednotkou nakoupeno od osoby, která není v ČR ani v jiném členském státu zřejmě registrovaná k DPH, protože předmětné zboží bylo nakoupeno bez vystavení řádného daňového dokladu k DPH, což pravděpodobně neumožnilo jeho prodávajícímu uplatnit si osvobození od DPH při dodání zboží do ČR.

3. Kódem „12“ se označuje i prodej zboží na dálku. Pod kódem povahy transakce 12 se vykáže například prodej zboží soukromé osobě do Belgie prostřednictvím internetového obchodu zpravodajské jednotky.

 

Poznámky k výše uvedeným kódům 11 a 12:

a) Kódy se týkají zbožových transakcí, při kterých se mění vlastnictví ke zboží mezi osobou usazenou v České republice a osobou, která v ní usazena není, a ani se zde nezaregistrovala k DPH. Za zboží, které je předmětem těchto transakcí, bude nebo je provedena platba či jiné protiplnění. Zahrnují se sem dodávky zboží, u nichž se předpokládá prodej nebo nákup mezi osobami registrovanými k DPH v různých státech EU a osobami k této dani neregistrovanými.

b) Patří sem i prodej a nákup náhradních dílů a součástí zboží.

 

21 Vrácení zboží, jehož předchozí vývoz nebo dovoz se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“ nebo „3“

Vysvětlivky:

1. Kód „21“ se použije pro označení jakéhokoliv zpětného vývozu nebo dovozu zboží (vrácení), kterému předcházel jeho vývoz nebo dovoz vykázaný do Intrastatu s kódem povahy transakce 11, 12, 31, 32, 33 nebo 34 a to z jakýchkoliv důvodů, nejčastěji v rámci reklamace vadného plnění kupní smlouvy.

2. Kódem povahy transakce „21“ nelze ale označit zpětný vývoz zboží, které prošlo v ČR nějakou zpracovatelskou operací nebo bylo nějak upravováno nebo jeho vrácení přímo obchodně nenavazuje na jeho předchozí dovoz vykázaný do Intrastatu s kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“ nebo „3“.

 

22 Bezplatná náhrada za vrácené zboží, jehož předchozí vývoz nebo dovoz se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“ nebo „3“

Vysvětlivky:

1. Vyjadřuje bezplatný vývoz nebo dovoz zboží náhradou za zboží, jehož vývoz nebo dovoz byl vykázaný do Intrastatu s kódem povahy transakce 11, 12, 31, 32, 33 nebo 34 a v rámci dané obchodní operace bylo nebo bude vrácené zpět s kódem povahy transakce „21“.

2. Při použití kódu povahy transakce „22“ se musí jednat o dodávku náhradního zboží stejného provedení a kvality, jako bylo zboží nahrazované a zpět vrácené. Pokud by se jako náhradní zboží vyvezlo nebo dovezlo zboží zcela jiného druhu a provedení (například za vrácenou pračku by prodávající poslal jako náhradní zboží žehličky) do Intrastatu se nevykazuje s kódem povahy transakce „22“, ale s kódem začínajícím číslem „1“ nebo „3“.

 

23 Bezplatná náhrada za nevrácené zboží (například při reklamaci), jehož předchozí vývoz nebo dovoz se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“ nebo „3“

Vysvětlivky:

1. Podmínky použití kódu „23“ jsou obdobné jako pro kód „22“, rozdíl mezi nimi je ve vrácení zboží, za které je poskytována náhrada.

2. Kód „23“ označuje bezplatný vývoz nebo dovoz zboží náhradou za zboží, jehož vývoz nebo dovoz byl vykázaný do Intrastatu s kódem povahy transakce 11, 12, 31, 32, 33 nebo 34 a v rámci dané obchodní operace není vrácené zpět s kódem povahy transakce „21“.

3. I při použití kódu povahy transakce „23“ se musí jednat o zaslání náhradního zboží stejného provedení a kvality ve srovnání se zbožím nahrazovaným. Pokud by se jako náhradní zboží vyvezlo nebo dovezlo zboží zcela jiného druhu a provedení (například za v reklamaci uznanou vadnou, ale zpět nevrácenou pračku, by prodávající poslal jako náhradní zboží žehličky) do Intrastatu by se vývoz nebo dovoz žehliček nevykázal s kódem povahy transakce „23“, ale s kódem začínajícím číslem „1“ nebo „3“.

Poznámka k výše uvedeným kódům 21 až 23:

Při vrácení nebo náhradní dodávce zboží, jehož předchozí vývoz nebo dovoz se neoznačuje kódem povahy transakce začínajícím číslem 1 nebo 3, a nejedná se o zpracování dle smlouvy (kódy povahy transakce začínající „4“ a „5“) nebo o kódy povahy transakce „71“ a „72“, se použije stejný kód jako při původní transakci začínající některým z čísel 8 a 9.

 

31 Transakce zahrnující přepravu do skladu/ze skladu (kromě call-off stock a zboží v konsignačním skladu)

Vysvětlivky:

1. Kódem „31“ se označují transakce, při kterých vývoz nebo dovoz zboží není přímo spojen se změnou jeho vlastníka a zboží je dodáváno jako přemístění vlastního majetku jednou a tou samou osobou bez jakýchkoliv náhrad. Tyto transakce lze také popsat jako posílání svého zboží sobě z ČR do jiného členského státu nebo z jiného členského státu do ČR. Zpravodajskou jednotkou v takových případech bývá osoba, které bylo přiděleno DIČ v ČR i v jiném členském státu EU (většinou za účelem uskutečňování ekonomické činnosti nebo k jejímu zajištění).

2. Pod kód povahy transakce 31 se zahrnují přesuny do/z logistického skladu, které se pro účely DPH považují za vnitropodnikové přesuny v rámci společnosti.

 

32 Transakce zahrnující dodávky pro prodej po schválení či po vyzkoušení (včetně call- off stock a zboží v konsignačním skladu)

Vysvětlivky:

1. Pod tento kód se zahrnují transakce, při kterých je přechod vlastnictví ke zboží z jedné osoby na druhou také spojen s vývozem nebo dovozem zboží a s provedením platby nebo jiné náhrady za ně, ale ke změně vlastnictví k danému zboží nedochází přímo. Přechod vlastnictví zboží je při nich vázán na nějakou odkladnou podmínku, po jejímž splnění následně dochází teprve k úplnému prodeji zboží nebo je už předem dohodnuto, že ke skutečnému prodeji zboží dojde až po určité době a splnění určitých podmínek.

2. Kódem povahy transakce „32“ se proto označují například dodávky zboží vázané na následné schválení jeho kvality nebo vydání osvědčení k jeho užití, většinou nezávislým nebo státním orgánem v zemi určení, u kterých dochází ke změně vlastnictví zboží a převážně i k náhradě za takové zboží ze strany kupujícího až po splnění daných podmínek (schválení nebo vydání osvědčení).

3. Současně se kódem povahy transakce „32“ označují i dodávky zboží na konsignační sklad, označovaný jako „call-off stock“, to je sklad, na kterém umístěné zboží zůstává ve vlastnictví jeho dodavatele (původního vlastníka), je ale určeno k následnému prodeji jen jednomu odběrateli, který také odebrání zboží ze skladu přiznává v zemi určení nebo v ČR k DPH.

4. Taktéž se kódem povahy transakce „32“ označují i dodávky zboží na konsignační sklad, kdy si zboží dováží nebo vyváží (přemisťuje) z jiného nebo do jiného členského státu sám vlastník tohoto zboží, který je zaregistrován k DPH jak v ČR, tak i ve státě vývozu nebo ve státě dovozu, které bude  následně v ČR prodávat tuzemskému kupujícímu s daňovým dokladem pro DPH vystaveným s jeho českým DIČ nebo bude vyvezené zboží v jiném členském státě prodávat a dodávat kupujícímu z tohoto státu s daňovým dokladem vystaveným s jeho DIČ přiděleným příslušnými orgány státu určení.

 

33 Finanční leasing

Vysvětlivky:

1. Kód „33“ je určen pro označení transakcí, při kterých je zboží vyváženo nebo dováženo v rámci podmínek dohodnutého finančního leasingu nebo je prodáváno či nakupováno na předem dohodnuté splátky, většinou v tzv. splátkovém kalendáři. Zákonným vlastníkem zboží s úplnými vlastnickými právy k němu se při těchto transakcích stává jeho kupující až po zaplacení všech splátek.

2. Finančním leasingem se rozumí pronájem zboží, při kterém se rizika a výhody plynoucí z vlastnictví zboží převádějí na nájemce, který se po ukončení leasingu stává vlastníkem zboží.

 

34 Transakce zahrnující převod vlastnictví bez finanční kompenzace

Vysvětlivky:

1. Kódem „34“ se označuje zejména vývoz nebo dovoz bezúplatně dodávaných náhradních dílů ke zboží a darů nebo bezúplatně poskytovaných propagačních předmětů.

2. Kódem „34“ se označuje i výměnný (barterový) obchod, při kterém v souvislosti s vývozem nebo dovozem zboží dochází ke změně jeho vlastníka, ale předem je dohodnuto, že se jedná o čistě výměnný obchod jednoho druhu zboží za jiný.

 

41 Transakce za účelem zpracování dle smlouvy (nezahrnuje změnu vlastnictví), pokud se jedná o zboží, které se má vrátit do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

Vysvětlivky:

1. Kód povahy transakce „41“ se použije pro všechen dočasný vývoz zboží z ČR ke zpracování dle smlouvy (dříve k pasivnímu zušlechtění) s předpokládaným vrácením tohoto zboží ve formě zpracovaného výrobku zpět do ČR.

2. Kód povahy transakce „41“ se použije pro všechen dočasný dovoz zboží do ČR ke zpracování dle smlouvy (dříve k aktivnímu zušlechtění) s předpokladem, že se toto zboží ve formě zpracovaného výrobku vrátí zpět do toho členského státu EU, ze kterého bylo ke zpracování dovezeno.

42 Transakce za účelem zpracování dle smlouvy (nezahrnuje změnu vlastnictví), pokud se jedná o zboží, které se nemá vrátit do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

Vysvětlivky:

1. Kód povahy transakce „42“ se použije pro všechen dočasný dovoz zboží do ČR ke zpracování dle smlouvy (dříve k aktivnímu zušlechtění) s předpokladem, že se toto zboží ve formě zpracovaného výrobku nevrátí zpět do toho členského státu EU, ze kterého bylo ke zpracování do ČR dovezeno, ale je dohodnut jeho vývoz do jiného členského státu, případně vývoz do státu, který není členským státem EU, nebo se předpokládá jeho ponechání v ČR.

2. Kód povahy transakce „42“ se použije pro všechen dočasný vývoz zboží z ČR ke zpracování dle smlouvy s předpokladem, že se toto zboží ve formě zpracovaného výrobku nevrátí zpět do ČR, nýbrž se prodá v jiném členském státě (tzv. zpracování na cestě).

Vysvětlivky k výše uvedeným kódům 41 a 42:

1. Při označení transakce kódem povahy transakce „41“ nebo „42“ se nemůže měnit vlastník dočasně vyvezeného nebo dočasně dovezeného zboží ke zpracování dle smlouvy.

2. Kód povahy transakce „41“ a „42“ se nevztahuje na dodávky zboží k takové zpracovatelské operaci, při které si zpracovatel pořizuje zboží do svého vlastnictví, aby ho po jeho zpracování prodal ve formě výrobků zpracovaných dle smlouvy (označí se kódem povahy transakce začínajícím „1“). Například nákup knoflíků k použití při šití šatů v rámci zpracování dle smlouvy.

3. Kódy povahy transakce „41“ nebo „42“ nelze použít v případech, ve kterých zpravodajská jednotka vyváží svému obchodnímu partnerovi z jiného členského státu nebo od něj dováží část zboží za účelem jejího použití při výrobě zboží, které následně od partnera nakoupí nebo mu prodá, přičemž se nemění vlastník dočasně vyvezené nebo dočasně dovezené části zboží, ani se nejedná o dočasné vyvezení nebo dovezení takové části zboží ke zpracování dle smlouvy. Toto dočasné vyvezení nebo dovezení zboží bez změny jeho vlastníka a s předpokládaným zpětným dovezením nebo zpětným vyvezením ve formě nakupovaného výrobku, při jehož výrobě bylo dočasně vyvezené nebo dočasně dovezené zboží použito, se označuje kódem transakce „99“.

4. Vrácení zboží, které bylo vyvezené nebo dovezené za účelem jeho zpracování dle smlouvy pod kódem povahy transakce „41“ nebo „42“ (bez převodu vlastnictví na zpracovatele) a neprošlo žádnou zpracovatelskou operací, protože například není ke zpracování vhodné nebo ze zpracování sešlo z jiných důvodů, se vykáže pod kódem povahy transakce začínajícím „5“.

 

51 Transakce následující po zpracování dle smlouvy (nezahrnuje změnu vlastnictví), pokud se jedná o zboží, které se vrací do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

Vysvětlivky:

1. Kód povahy transakce „51“ se použije pro všechny zpětné dovozy zboží do tuzemska po jeho dočasném vývozu z ČR ke zpracování dle smlouvy (dříve k pasivnímu zušlechtění). Kódem „51“ se tak označuje do ČR zpět dovezené zboží ve formě zpracovaného výrobku.

2. Kód povahy transakce „51“ se také použije pro zpětné vývozy zboží z tuzemska po jeho dočasném dovozu do ČR ke zpracování dle smlouvy (dříve k aktivnímu zušlechtění), pokud se zboží ve formě zpracovaného výrobku vrací zpět do členského státu, ze kterého bylo dočasně dovezené zboží k danému zpracování. To znamená, že se zpracovaný výrobek vyváží do státu určení, který je totožný se státem odeslání uvedeném do Intrastatu při dovozu zboží ke zpracování. Například šaty ušité v ČR v rámci zpracování dle smlouvy se vrací zpět na Slovensko, ze kterého byla dovezena látka k jejich ušití.

3. Kód povahy transakce „51“ se rovněž uvádí do Výkazu při zpětném dovozu zboží do ČR po jeho zpracování dle smlouvy v případech, ve kterých bylo zboží k tomuto zpracování vyvezeno do jiného státu, než ze kterého se do ČR vrací. Například při vrácení zboží, které ke zpracování bylo vyvezeno do Rakouska a ve formě zpracovaného výrobku se vrací zpět do ČR z Německa, protože jeho prvotní zpracování proběhlo nejdříve v Rakousku, odkud bylo vyvezeno přímo do Německa k další fázi jeho zpracování.

 

52 Transakce následující po zpracování dle smlouvy (nezahrnuje změnu vlastnictví), pokud se jedná o zboží, které se nevrací do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

Vysvětlivka:

1. Kód povahy transakce „52“ se tak použije pro zpětné vývozy zboží z tuzemska po jeho dočasném dovozu do ČR ke zpracování dle smlouvy (dříve k aktivnímu zušlechtění), pokud se zboží ve formě zpracovaného výrobku nevrací zpět do členského státu, ze kterého bylo dočasně dovezené k danému zpracování, ale je vyvážené do jiného členského státu. To znamená, že se zpracovaný výrobek vyváží do státu určení, který není shodný se státem odeslání uvedeném ve výkazu pro Intrastat s údaji o dovozu předmětného zboží ke zpracování. Například šaty ušité v ČR v rámci zpracování dle smlouvy z látky dovezené z Německa se vyvážejí do Rakouska.

Vysvětlivky k výše uvedeným kódům 51 a 52:

1. Kódy povahy transakce „51“ a „52“ se také používají při vývozu náhradního zboží za zboží původně vyvezené po zpracování dle smlouvy (například při vývozu náhradního zboží za zboží, které bylo zpracováno chybně).

2. Kódy povahy transakce „51“ a „52“ se nevztahují na vývoz zboží po takové zpracovatelské operaci, při které si zpracovatel toto zboží pořídil do svého vlastnictví, aby ho po jeho zpracování prodal ve formě zušlechtěných výrobků. Jedná se o případy, kdy zpracovatel nezušlechtil zboží, které si zaslal objednatel ke zpracování dle smlouvy, ale sám nakoupil zboží určené ke zpracování a následnému prodeji. Takové transakce se označují zejména kódem začínajícím číslem „1“.

3. Kódy povahy transakce „51“ a „52“ se nepoužívají ani při vývozu částí nebo součástí zboží, které jejich vlastník dodává osobě, od níž následně nakoupí zboží, při jehož výrobě požaduje použití těchto částí nebo součástí. V takových případech je třeba označit operaci ve Výkazu kódem povahy transakce „99“.

4. Zbytky a odpady ze zpracování dle smlouvy vyvážené zpět (vrácené) objednateli tohoto zpracování se označují stejně jako zpracované výrobky kódem transakce „51“ nebo „52“.

5. Vrácení zboží, které bylo vyvezené nebo dovezené po jeho zpracování dle smlouvy pod kódem povahy transakce „51“ nebo „52“ (bez převodu vlastnictví na zpracovatele), například z důvodů reklamace špatně provedeného zpracování, se vykáže pod kódem povahy transakce začínajícím „4“.

Poznámky ke kódům 41 až 52:

Zpracování podle smlouvy zahrnuje operace (přeměnu, stavbu, montáž, vylepšení, renovaci) s cílem vyrobit nový či skutečně vylepšený výrobek. To neznamená nutně změnu kódu výrobku v Kombinované nomenklatuře. Nepatří sem opravy a údržba zboží ani dočasné dodávky zboží za účelem jeho kompletace, balení, třídění, kontroly a podobných jednoduchých operací.

 

71 Transakce zahrnující propuštění zboží do volného oběhu v členském státě s následným vývozem do jiného členského státu

Vysvětlivky:

1. S kódem povahy transakce „71“ se do Intrastatu vykazuje dovoz zboží do ČR z tzv. třetí země, která není členem EU, kdy o jeho propuštění do celního režimu volného oběhu nerozhodují celní orgány v ČR, protože bylo již propuštěno celními orgány v jiném členském státě po vstupu na území EU před dovozem do ČR, při kterém již mělo status zboží Unie.

2. Vrací-li se z jakýchkoliv důvodů zpět zboží dovezené do ČR ze státu, který není členem EU a dovoz takového zboží byl vykázaný do Intrastatu s kódem povahy transakce „71“ (do celního režimu volného oběhu bylo před jeho dovozem do ČR propuštěno celními orgány v jiném členském státě EU), do Výkazu pro Intrastat o zpětném vývozu zboží z ČR se vykáže s kódem povahy transakce „99“. Pouze však v případě, že ke zpětnému vývozu bylo nebo bude předmětné zboží propuštěno celními orgány v jiném členském státě EU po jeho vývozu z ČR.

3. Zboží přivezené přímo ze třetí země a propuštěné do celního režimu volného oběhu celními orgány v jiném členském státě před dovozem do ČR, se ale do Výkazů pro Intrastat vykazuje s kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“, pokud je nakupováno zpravodajskou jednotkou od obchodního partnera z jiného členského státu. Za obchodního partnera z jiného členského státu se považuje i osoba z třetí země, která má přiděleno DIČ v jiném členském státě a uvádí ho zpravodajské jednotce do daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu.

 

72 Transakce zahrnující přepravu zboží z jednoho členského státu do jiného členského státu s cílem propustit zboží do režimu vývozu

Vysvětlivky:

1. S kódem povahy transakce „72“ se do Intrastatu vykazuje vývoz zboží z ČR, které je do tzv. třetí země prodáváno nebo z jiných důvodů dodáváno přímo zpravodajskou jednotkou a o jeho propuštění do vývozního celního režimu, nebo do zvláštního režimu nerozhodují celní orgány v ČR, ale cestou k výstupu z EU celní orgány jiného členského státu.

2. Kód povahy transakce „99“ se použije v případě vykázání údajů o zpět dovezeném zboží, které bylo při vývozu vykázáno do Intrastatu s kódem povahy transakce „72“, dopraveno mimo území EU (překročilo vnější hranici EU) a při zpětném dovozu bylo do celního režimu volného oběhu propuštěno celními orgány v jiném členském státě EU před jeho zpětným dovozem do ČR.

3. Prodej zboží osobě z jiného členského státu, které celní orgány v jiném členském státě propustí do celního režimu vývozu nebo do zvláštního celního režimu, protože je zpravodajskou jednotkou přímo adresováno mimo území EU, se do Výkazů pro Intrastat vykazuje s kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“. Za obchodního partnera z jiného členského státu je třeba považovat i osobu z třetí země, která má přiděleno DIČ v jiném členském státě, které zpravodajská jednotka uvádí do daňového dokladu při dodání zboží do jiného členského státu s osvobozením od DPH.

 

 

80 Transakce zahrnující dodávky stavebních materiálů a technického zařízení pro práce pozemního a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení faktury za jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek

 

Vysvětlivky:

1. Kódem „80“ se označují transakce, při kterých jsou do jiného členského státu prodávány nebo nakupovány celé investiční celky, jejich části, technologické linky a jiné části obecných staveb nebo inženýrských smluv, pokud nejsou samostatně fakturovány podle jednotlivých zbožových zásilek, ale pro které je vystavena jedna souhrnná faktura s celkovou hodnotou díla nebo i několik souhrnných faktur, například podle jednotlivých etap dodání zboží (viz též část 11. této příručky).

2. Pokud by takové zboží nebylo fakturováno souhrnně a hodnota jednotlivých zásilek a zboží v nich by byla dodavateli (prodávajícímu) nebo odběrateli (kupujícímu) známa, musí při vykázání do Intrastatu používat kód povahy transakce začínající číslem „1“.

3. Při použití tohoto kódu může být ve Výkazu uvedena namísto fakturované hodnoty nula a souhrnná hodnota v návaznosti na vystavenou souhrnnou fakturu může být uvedena u kterékoliv podpoložky zboží vyvezeného v rámci daného obchodního případu (viz též část 11. této příručky).

4. Zboží, které bylo dovezeno nebo vyvezeno s kódem povahy transakce 80 a které se vrací zpátky, se opět vykáže pod kódem povahy transakce 80. Zboží, které se posílá náhradou za zboží vykázané pod kódem povahy transakce 80, se opět uvede pod kódem povahy transakce 80.

 

Poznámka ke kódu 80:

Zahrnuje pouze zboží, které není odděleně fakturováno, ale u kterého je celá hodnota dodávky

fakturována jen na jedné nebo několika souhrnných fakturách. Nejde-li o tento případ, transakce musí být označeny kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“.

 

91 Ostatní transakce zahrnující nájem, půjčku a operační leasing s dobou trvání překračující 24 měsíců

Vysvětlivky:

1. S kódem povahy transakce“91“ se do Intrastatu vykazuje zejména vývoz nebo dovoz zboží za účelem tzv. operativního (operačního) leasingu (pronájmu) nebo k uskladnění, ale i za jiným účelem dočasného použití, při kterém se nemění vlastník dočasně vyváženého nebo dováženého zboží a dohodnutá (předpokládaná) doba k vrácení zboží je delší než dva roky.

 2. Operativním (operačním) leasingem se rozumí pronájem zboží, při němž se předpokládá, že po jeho skončení se nájemce nestane vlastníkem pronajatého zboží, ale vrátí je zpět pronajímateli.

3. Kódem povahy transakce “91“ se v Intrastatu vykazují i případy, při kterých se jedná o bezplatné zapůjčení zboží nebo o jeho uskladnění poskytnuté zdarma (na dobu trvání překračující 24 měsíců).

 

99 Ostatní transakce, které nelze označit některým z výše uvedených kódů

Vysvětlivky:

1. Kód povahy transakce „99“ se použije například při vrácení zboží dovezeného ze státu, který není členem EU, pokud toto zboží bylo při jeho dovozu propuštěno do celního režimu volného oběhu celními orgány v ČR a ke zpětnému vývozu bylo nebo má být propuštěno celními orgány v jiném členském státu, než je ČR po jeho vývozu z tuzemska.

2. Kód povahy transakce „99“ se použije i při vrácení zboží vyvezeného do státu, který není členem EU, pokud toto zboží bylo k jeho vývozu propuštěno celními orgány v ČR a při zpětném dovozu ho do volného oběhu propustily celní orgány před jeho dovozem do tuzemska v jiném členském státu než je ČR.

3. Vrací-li se z jakýchkoliv důvodů zpět zboží dovezené do ČR ze státu, který není členem EU a dovoz takového zboží byl vykázaný do Intrastatu s kódem povahy transakce „71“ (do celního režimu volného oběhu bylo před jeho dovozem do ČR propuštěno celními orgány v jiném členském státě EU), do Výkazu pro Intrastat o zpětném vývozu zboží z ČR se vykáže s kódem povahy transakce „99“. Pouze však v případě, že ke zpětnému vývozu bylo nebo bude předmětné zboží propuštěno celními orgány v jiném členském státě EU po jeho vývozu z ČR.

4. Kód povahy transakce „99“ se použije v případě vykázání údajů o zpět dovezeném zboží, které bylo při vývozu vykázáno do Intrastatu s kódem povahy transakce „72“, dopraveno mimo území EU (překročilo vnější hranici EU) a při zpětném dovozu bylo do celního režimu volného oběhu propuštěno celními orgány v jiném členském státě EU před jeho zpětným dovozem do ČR.

5. S kódem povahy transakce “99“ se do Intrastatu například vykazuje i vrácení zboží z důvodů dohodnuté likvidace po skončení jeho životnosti anebo jeho dalšího využití.

6. Kód povahy transakce „99“ se použije pro vykázání údajů o vyvezených nebo dovezených částech a součástech výrobku, které jejich vlastník dodává osobě, od níž následně nakoupí zboží (výrobek), při jehož výrobě požaduje použití těchto částí nebo součástí (viz též část 17.4. této příručky). Takto vyvážené nebo dovážené části a součásti k použití při zhotovení výrobku, který si jejich vlastník následně od zpracovatele výrobku nakoupí, nemění svého vlastníka a do Intrastatu se při dovozu finálního výrobku již nevykazují, ani se jejich hodnota nepromítá do fakturované hodnoty tohoto nakupovaného finálního výrobku, vykazovaného s kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“. Na rozdíl od dodávek zboží v rámci zpracování dle smlouvy, které se vykazují s kódy povahy transakce začínajícími čísly 4 a 5 a k DPH se přiznávají jako poskytnutí nebo přijetí služby, se kód „99“ v tomto případě používá při takových transakcích, kdy se prodávaný zhotovený výrobek přiznává k DPH jako dodání nebo pořízení zboží.

 

Vysvětlivky ke kódům 91 a 99:

Byl-li původní vývoz nebo dovoz zboží vykázán s kódem povahy transakce 91 a 99, stejným kódem se označuje i jeho zpětný dovoz nebo zpětný vývoz a poskytnutí náhradního zboží za ně.