Metodika statistiky sociálního zabezpečení

 


Data z oblasti Sociálního zabezpečení jsou přebírána z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sociální zabezpečení je hlavním nástrojem sociální politiky a zahrnuje systém důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi, poskytování sociálních služeb (včetně příspěvku na péči) a další dávkové systémy.

Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se poskytují důchody starobní, invalidnípozůstalostní. Systém je průběžně financován a právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které při ztrátě příjmu v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě) zabezpečuje peněžitými dávkami nemocenského pojištění. Na nemocenském pojištění jsou povinně účastni zaměstnanci (vč. příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů), zatímco u osob samostatně výdělečně činných zůstává nemocenské pojištění dobrovolné. Od roku 2009 je toto pojištění komplexně upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o nemocenském pojištění). Systém nemocenského pojištění tvoří následujících šest dávek: nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská poporodní péče (otcovská)dlouhodobé ošetřovné.

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje adresnou pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi ve stanovených sociálních situacích, na jejichž řešení rodina vlastními silami a prostředky nestačí. Dávky státní sociální podpory zahrnují přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodnépohřebné. Některé z nich (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné) se poskytují v závislosti na výši příjmu žadatele a společně posuzovaných osob.

Dávky pěstounské péče, které byly do konce roku 2012 upraveny zákonem o státní sociální podpoře, jsou od roku 2013 obsaženy v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Pěstounská péče je dítěti poskytována osobou v evidenci, která vykonává pěstounskou péči na přechodnou dobu, nebo osobou pečující (zejména pěstoun nebo poručník). Existuje pět typů dávek pěstounské péče: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Systém pomoci v hmotné nouzi je upraven zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o formu pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, která má motivovat k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojování základních životních potřeb a zabránit sociálnímu vyloučení. Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Systém pomoci v hmotné nouzi zahrnuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením, tj. příspěvek na mobilitupříspěvek na zvláštní pomůcku, byly zavedené od roku 2012 zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (s účinností od 1. ledna 2007) byl zaveden příspěvek na péči. Na tuto dávku má nárok osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje v zákonem stanoveném rozsahu pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Osoba může z příspěvku na základě vlastní svobodné volby hradit profesionální sociální službu nebo jej použít k pokrytí nezbytných nákladů při zajištění péče v rodině.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který splnil podmínky dané zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu platit výživné, ale svou vyživovací povinnost neplní. Více viz zákon č. 588/2020 Sb. Dávka byla zavedena od 1. července 2021.
 

Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany The European System of integrated Social PROtection Statistics (ESSPROS) byl určen Eurostatem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 ze dne 25. dubna 2007, o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS). ESSPROS představuje společný rámec, který umožňuje ucelené mezinárodní srovnání administrativních dat v oblasti sociálních dávek domácnostem a jejich financování v členských státech EU. V základním systému ESSPROS je sociální ochrana definována jako souhrn intervencí ze strany veřejných nebo soukromých institucí, jejichž cílem je zmírnění finanční zátěže domácností vyplývající z řady rizik nebo potřeb. Skupiny rizik nebo potřeb se vztahují k jednotlivým funkcím sociální ochrany systému ESSPROS, které jsou stanoveny následovně:

– nemoc/zdravotní péče – peněžní podpora vyplácená v souvislosti s tělesnou nebo duševní nemocí, kromě invalidity; zdravotní péče zaměřená na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu osob v systému sociální ochrany bez ohledu na původ nemoci;

– invalidita – peněžní nebo naturální podpora (kromě zdravotní péče), jejímž důvodem je nemožnost tělesně nebo duševně postižených osob vykonávat ekonomickou nebo sociální činnost;

– stáří – peněžní nebo naturální podpora (kromě zdravotní péče) v souvislosti se stářím;

– pozůstalí – peněžní nebo naturální podpora v souvislosti se smrtí člena rodiny;

– rodina/děti – peněžní nebo naturální podpora (kromě zdravotní péče) při výdajích spojených s těhotenstvím, narozením a adopcí dítěte, výchovou dětí a péčí o ostatní členy rodiny;

– nezaměstnanost – peněžní nebo naturální podpora v souvislosti s nezaměstnaností;

– bydlení – pomoc poskytovaná na náklady spojené s bydlením;

– sociální vyloučení jinde neklasifikované – peněžní nebo naturální podpora (kromě zdravotní péče) konkrétně určená k odstranění nebo zmírnění sociálního vyloučení, pokud není poskytována v rámci některé z ostatních funkcí sociální ochrany.

Základní systém řeší sociální ochranu poskytovanou ve formě plateb v hotovosti, náhrad a přímo poskytovaného zboží a služeb domácnostem a jednotlivcům.

Metodika výpočtu výdajů na sociální ochranu podle systému ESSPROS je odlišná od metodiky používané k vyjádření výdajů na dávky sociálního zabezpečení používané v ostatních (národních) tabulkách této oblasti.

 

Další informace jsou dostupné na internetových stránkách Českého statistického úřadu:

www.czso.cz/csu/czso/socialni-zabezpeceni-cs

nebo dalších institucí:

www.mpsv.cz/web/cz – Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.cssz.cz/web/cz/ – Česká správa sociálního zabezpečení