Metodika statistiky registrací ekonomických subjektů

 

I. Základní vymezení

Ukazatel o registracích ekonomických subjektů připravuje ČSÚ v rámci krátkodobých podnikových statistik, téma 1.1 Populace ekonomických subjektů. Statistickou jednotkou je právní jednotka. Za právní jednotku se považuje ekonomický subjekt evidovaný v RES. Povinnost poskytovat tyto údaje Eurostatu stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/2152 o evropských podnikových statistikách. Údaje se sestavují za čtvrtletí. Ukazatel je povinný od 1. čtvrtletí referenčního roku 2021.


II. Zdroj dat

Zdrojem dat pro výpočet je statistický Registr ekonomických subjektů (RES). RES přebírá informace o zápise ekonomických subjektů ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS). RES se aktualizuje z ROS na denní bázi.


III. Tvorba základního a výběrového souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru

Statistika registrací ekonomických subjektů nemá vlastní statistické šetření. Vychází z údajů RES, podle stavu databáze RES ke konci čtvrtletí.

Do populace se zahrnují ekonomické subjekty provozující tržní činnosti v průmyslu, stavebnictví a službách (B-N, P-R, S95 a S96 Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE). Do populace se nezahrnují subjekty provozující zemědělství, rybolov a lesnictví, činnost veřejné správy a obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů; dále subjekty zařazené do sektoru vládních institucí, do neziskového sektoru, sektoru nerezidentů a společenství vlastníků jednotek.


IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Registrace ekonomických subjektů jsou ekonomické subjekty, které právně vznikly v určitém období (čtvrtletí), tj. byla provedena jejich registrace orgánem veřejné moci v evidencích podle právních předpisů, pokud vznikají zápisem do této evidence.


V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů

V současnosti nejsou žádné zpětné revize a opravy dat. Pokud takováto situace nastane, budou revidovaná data společně s příslušnými vysvětlivkami publikována do 10 pracovních dnů od provedení oprav nebo revizí.


VI. Srovnatelnost

1. Srovnatelnost v čase

Údaje za ČR se počítají od referenčního roku 2017 a jsou srovnatelné v čase.

2. Srovnatelnost s jinými výstupy

Ukazatel registrace ekonomických subjektů za určité období se metodicky liší od ukazatele vzniklý ekonomický subjekt za dané období. Do vzniklých ekonomických subjektů se nezapočítávají ty ekonomické subjekty, které zároveň zanikly ve stejném období.

3. Mezinárodní srovnatelnost

Statistika registrací ekonomických subjektů je zpracovávána dle prováděcího nařízení komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. Data publikovaná ČSÚ jsou mezinárodně metodicky srovnatelná. Mezinárodně srovnatelná data o registracích ekonomických subjektů publikuje Eurostat (viz odkaz v části IX.).


VII. Sezónní očišťování

Nepoužívá se.


VIII. Zveřejňování údajů

Čtvrtletní data se zveřejňují 45 dní po ukončeném čtvrtletí.

Výsledky jsou zveřejňovány:

1)      v časové řadě Registrace ekonomických subjektů (odkaz na Katalog produktů)

2)      ve Veřejné databází ČSÚ Registrace ekonomických subjektů podle ekonomických činností


IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Data jsou generována podle stavu RES 30 dnů po ukončeném čtvrtletí. Vzhledem k této krátké době přípravy statistik registrací ekonomických subjektů je RES při stanovování ekonomické činnosti ekonomického subjektu zpravidla odkázán pouze na informace z konstitutivních zdrojů (veřejný rejstřík, živnostenský rejstřík, atd.), které nemusí být vždy přesné či zatříditelné.

Evropská legislativa:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197

Mezinárodní statistiky:

Eurostat-Quarterly_registrations_of_new_businesses_and_declarations_of_bankruptcies