Legislativa - 1930

 

Zákon ze dne 17. března 1927 č. 47 /1927 o sčítání lidu
Sbírka zákonů a nařízení, 1927, částka 26

Vládní nařízení z 30. června 1930 č. 86/1930 Sb. o sčítání lidu v roce 1930
Sbírka zákonů a nařízení, 1930, částka 37Zákon č. 47 Sb. z. a n. ze dne 17. března 1927

§ 1
Druhé sčítání lidu koná se nejpozději do konce roku 1931 a další sčítání v obdobích desítiletých.

§ 2
Vláda určí nařízením den sčítání a skutečnosti, které mají býti při sčítání lidu zjišťovány, jak má býti toto sčítání prováděno, a které soupisy mají s ním býti spojeny.

§ 3
(1) Sčítání osob civilních i vojenských provádějí úřady politické (administrativní vrchnosti) za pomoci sčítacích komisařů a revisorů, jichž funkce jest úřadem veřejným. Každý jest povinen převzíti ve svém bydlišti funkci sčítacího komisaře (revisora), nejsou-li tu důvody zprošťující ho povinnosti přijmouti volbu do obce.
(2) Výsledky sčítání lidu zpracuje Státní úřad statistický.

§ 4
Náklady sčítání hradí stát. Obce jsou však povinny svými orgány bezplatně při něm spolupůsobiti a poskytnouti bezplatně potřebné místnosti.

§ 5
Každý jest povinen podati správně a včasně všechny údaje požadované od něho při sčítání.

§ 6
(1) Vědomě nesprávné údaje, jakož i všelijaká jiná úmyslná jednání a opomenutí, kterými se porušuje neb ohrožuje úplnost nebo správnost sčítání, trestají se, nejde-li o čin přísněji trestný, politickým úřadem (policejní administrativní vrchností) I. stolice peněžitou pokutou až do 10 000 Kč , vedle toho nebo místo toho vězením (uzamčením) do tří měsíců.
(2) Přestupky nařízení vydaných podle tohoto zákona k ochraně svobody a správnosti sčítání trestají se, pokud nejsou trestny podle odst. 1., politickým úřadem (policejní administrativní vrchností) I. stolice peněžitou pokutou až do 5 000 Kč.
(3) Nedobytná pokuta budiž proměněna v přiměřené vězení (uzamčení) nejvýše do 3 měsíců.
(4) Pokuty připadají státní pokladně.

§ 7
Zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 256 Sb. z. a n., o sčítání lidu se zrušuje.

§ 8
Zákon tento provede ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.