Legislativa - 1921

 

Zákon o sčítání lidu ze dne 8. dubna 1920, č. 256/1920 Sb. zákonů a nařízení, 1920, částka 50.

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 30.10. 1920 č. 592/1920 Sb. zákonů a nařízení, jímž se provádí zákon o sčítání lidu ze dne 8. dubna 1920, č. 256/1920 Sb. zákonů a nařízení, 1920, částka 125.

Zákon č. 256 Sb. zákonů a nařízení ze dne 8. dubna 1920

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1
První všeobecné sčítání lidu v obvodu Československé republiky se koná v některý den, jejž mezi 1. listopadem 1920 a 31. březnem 1921 určí po slyšení Státní rady statistické vláda nařízením.

§ 2
Další pravidelná sčítání lidu konají se vždy v obdobích pětiletých v den, který vyhlásí vláda po slyšení Statistické rady státní.

§ 3
Sčítání osob civilních i vojenských provádí se úřady politickými, na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi administrativními vrchnostmi. Obce jsou povinny svými orgány bezplatně spolupůsobiti při provádění tohoto zákona, jinaké náklady hradí stát.

§ 4
Vědomě nesprávné údaje, jakož i všeliká jiná úmyslná jednání a opomenutí, kterými se porušuje neb ohrožuje úplnost anebo správnost sčítání, pokud sama o sobě nebo ve spojení s jinými činy nespadají pod trestní zákon, trestají se politickými úřady I. stolice, na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi administrativními policejními vrchnostmi I. instance, peněžitou pokutou od 20 Kč do 10 000 Kč, vedle toho nebo místo toho vězením do 3 měsíců.

§ 5
Veškerá dřívější ustanovení o sčítání lidu se zrušují.

§ 6
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 7
Provedení ukládá se ministru vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.