Jednotky klasifikace (CZ-COFOG)

 

Jednotkami klasifikace CZ-COFOG, pomocí nichž lze vydělit výdaje vládních institucí, jsou v zásadě jednotlivé transakce. Transakcí se rozumí převod majetku nebo majetkových práv. Mezi neopomenutelné transakce patří kapitálové a běžné transfery, výdaje na konečnou spotřebu, čisté pořízení (přírůstek) finančního majetku atd. Kód CZ-COFOG proto musí být přidělen např. ke každé koupi, výplatě mzdy, transferu, vyplacení půjčky a k jiným příjmům a výdajům podle funkce, které daná transakce slouží. Pro možnost určení „výdajů na konečnou spotřebu“ je však nezbytné, aby k výdajovým transakcím byly přiřazeny i případné příslušné příjmy.

Obvykle výdaje dílčích orgánů, úřadů, organizací a kanceláří v rámci jednotlivých ministerstev nebo jiných orgánů státní správy, případně samosprávy nemají charakter transferů a získávání jmění. V těchto případech klasifikujeme každý výdaj kódem CZ-COFOG podle funkce, kterou jednotlivý dílčí orgán vykonává. Pokud orgán vykonává více funkcí, je možné s ohledem na klasifikaci CZ-COFOG a s odkazem na podíl zainteresovanosti (podíl věnovaného pracovního času - měsíců), výdaje přiřadit buď k jeho jednotlivým vykonávaným funkcím nebo k jeho hlavní funkci, pokrývající největší část celkových výdajů.