Evropský srovnávací program

 

Základní pojmy

ECP Evropský srovnávací program (European Comparison Programme)
Srovnávací projekt Eurostatu poskytuje věcně srovnatelné údaje o hrubém domácím produktu a o složkách výdajů na jeho užití. Dalším výstupem ECP jsou cenová porovnání za vybrané skupiny výrobků a služeb. V současné době se ECP účastní 37 zemí – 27 členských zemí EU, 3 kandidátské (Chorvatsko, Makedonie a Turecko), tři členské země organizace EFTA (Island, Norsko a Švýcarsko) a čtyři země Západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá hora a Srbsko). Všechny země jsou navzájem multilaterálně porovnávány. Srovnání je prováděno každoročně. Projekt je organizačně a územně rozdělen do 4 oblastí – severní, západní, východní a jižní. Práce v těchto skupinách jsou prováděny pod vedením Finska, Holandska, Rakouska a Portugalska. Ve veřejně přístupné databázi Eurostatu jsou pro ilustraci uvedený PPP i za Japonsko a Spojené státy, byť jsou počítány OECD.

PPP parita kupní síly (Purchasing Power Parity)
V nejjednodušší verzi PPP představuje poměr cen v národních měnách za stejné výrobky a služby v různých zemích. Například pokud stejný výrobek stojí ve Francii 10 euro a v České republice 200 českých korun, pak PPP pro tento výrobek mezi Francií a Českou republikou je 0,05 eura k české koruně (0,05 = 10/200). To znamená, že za každou korunu obdrží kupující v České republice stejné množství tohoto výrobku, které by obdržel za 0,05 eura ve Francii. Parity kupní síly se však v ECP neporovnávají mezi zeměmi pouze bilaterálně, ale konečné parity jsou výsledkem multilaterálního srovnání.

PPS standard kupní síly (Purchasing Power Standard)
PPS je uměle vytvořená měnová jednotka používaná při mezinárodních srovnáních k vyjádření objemu ekonomických souhrnných ukazatelů. V projektu ECP kupní síla 1 PPS odpovídá průměrné kupní síle jednoho Eura v Evropské unii (EU 27). A proto tedy HDP v PPS za EU27 celkem = HDP v eurech (po přepočtu směnným kursem z národních měn) za EU27 celkem. Například, hodnota 17,169 PPS za ČR v roce 2007 znamená, že v průměru si kupující v České republice koupil za 17,169 Kč stejné množství zboží a služeb jako za 1 Euro v Evropské unii. Z výše uvedených příkladu vyplývá, že údaj v PPS získáme tedy z hodnoty vyjádřené v národní měně vydělením příslušnou PPP.

PLI relativní cenová úroveň (Price Level Index)
Relativní cenová úroveň se rovná podílu PPP a směnného kursu. Směnný kurs představuje průměrný kurs národní měny k 1 euru za daný rok.

VI pc objemový index na obyvatele (Volume Index per capita)
Objemový index HDP na obyvatele je roven podílu HDP v PPS na obyvatele dané země a HDP v PPS na obyvatele za EU27. Vyjadřuje poměr objemu HDP vytvořeného v dané zemi na jednoho obyvatele k průměru Evropské unie.

Historie

Účast ČR v mezinárodních srovnáních:

1993 – porovnání ČR se zeměmi EU na základě bilaterálního srovnání s Rakouskem
1996 – multilaterální srovnání ČR s ostatními zeměmi
od roku 1999 se ČR účastní každoročně multilaterálního srovnání se zeměmi zahrnutými do ECP

Metodika
Metodický postup ECP vychází z nalezení dvoustranných poměrů cen každé složky užití HDP ke všem srovnávaným zemím. Každá složka užití HDP je proto rozčleněna do homogenních skupin produktů, přičemž každá tato skupina produktů je v projektu reprezentována konkrétními produkty, včetně jejich cen. A právě za tyto produkty a následně skupiny produktů jsou počítány vzájemné cenové poměry.

Takto spočtené poměry jsou následně váženy pro každou zemi hodnotami výdajů na HDP. Následující vypočet koeficientů PPP se provádí za všechny úrovně agregace všech položek užití HDP i pro celkový HDP.

Uživatelé nejčastěji pracují s nejsouhrnnějším vyjádřením parity kupní síly použitelným na přepočet celého hrubého domácího produktu z údajů v národních měnách na vzájemně porovnatelné údaje ve standardech kupní síly (PPS).

Úloha ČSÚ v ECP

Propočet parity kupní síly je výsledkem společné práce národních statistických úřadů a Eurostatu. Úlohou jednotlivých statistických úřadů je dodat údaje, které jsou nezbytné pro tento propočet a úlohou Eurostatu je sestavit tento propočet, resp. provést multilaterálního srovnáváni.

Jednotlivé statistické úřady poskytují pro potřeby ECP podrobné údaje o struktuře výdajů na HDP (poskytuje statistika národních účtů) a údaje o cenách jednotlivých reprezentantů (poskytuje statistika cen). Výsledky multilaterálního srovnáváni jednotlivých reprezentantů má k dispozici pouze Eurostat, národní statistické úřady vyhodnocují pouze dvoustranná srovnání cen. Důležitou rolí národních statistických úřadů je také následné posuzování výsledků, resp. případných anomálií v dílčích výsledcích.

Časový harmonogram pro zveřejňování výsledků

Od roku 2006 Eurostat zavedl pro zveřejňování výsledků ECP tento časový harmonogram:

T+5 měsíců: první předběžný odhad (Nowcast) PPP za rok T, založený na prvních odhadech HDP a jeho hlavních složek a extrapolovaných cenách roku T-1

T+12 měsíců: předběžné odhady PPP za rok T, založené na prvních odhadech podrobných vah výdajů na HDP, prvních výsledcích cenových šetření za rok T a prvních odhadech ostatních vstupních údajů

T+24 měsíců: semidefinitivní PPP za rok T, založené na druhých odhadech podrobných vah výdajů na HDP, cenových šetřeních roku T a druhých odhadech ostatních vstupních údajů

T+36 měsíců: definitivní PPP za rok T, založené na konečných údajích o podrobných vahách výdajů na HDP, cenových šetřeních roku T a konečných ostatních vstupních údajích