Energeticky úsporný projekt renovace administrativní budovy Krajské správy ČSÚ v Brně

 


Projekt „Energeticky úsporný projekt renovace administrativní budovy Krajské správy ČSÚ v Brně“ s reg. č. CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011741 je realizován v budově krajské správy Českého statistického úřadu Brno (dále také jen jako „ČSÚ“) Jezuitská 642/2, 602 00 Brno-střed. Důvodem pro zapojení do projektu je nevyhovující technologické vybavení budovy, které vykazuje základní nedostatky v oblasti hospodárného provozování technických zařízení budov. Stav okenních výplní, případně střešních ploch se nachází v nedostatečném stavu a jeví se tak jako velmi nehospodárný ve vztahu k současnému trendu úspor energií.

Předmětem je modernizace energetického hospodářství spočívající v rekonstrukci technologických systémů budovy a dále v rekonstrukci okenních výplní, zateplení podstřešních prostor. Projekt bude realizován metodou EPC.[1]

Cílem projektu je naplnit významný potenciál energetických úspor, který je shledáván zejména v rekonstrukci technologických zařízení budov s optimalizací jejich výkonu a efektivnosti.

Významný potenciál energetických úspor je shledáván také v rekonstrukci otvorových výplní budovy s respektováním požadavků orgánů památkové péče, dále v regulaci zdrojů tepla / chladu, modernizaci osvětlení, instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a v optimalizaci (případně kompletní modernizaci) provozu jednotlivých technických zařízení budov.

 V celkovém úhrnu lze počítat s podporou ve výši 50 % z programu OPŽP, 5% bonus za realizaci metodou EPC a s podporou ze zdrojů programu Nová zelená úsporám, celkem tedy až se 90 % způsobilých výdajů.

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 06. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2023

Celkové výdaje projektu: 27 063 467,05 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 17 585 346,75 Kč
Dotace EU: 8 792 673,37 Kč
Příspěvek NZÚ (kapitola MŽP): 8 792 673,38 Kč

Příspěvek příjemce: 11 236 654,98 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Cílová skupina: organizační složky státu

Operační program: Operační program Životní prostředí

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Prioritní osa: 5 Energetické úspory

Specifický cíl: SC 5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

Výzva: 05_19_135 Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ podporovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje[1] Metodu EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých (v případě nemodifikované varianty) na splácení původní investice. Metoda EPC byla v ČR představena v roce 1992.