Energeticky úsporný projekt renovace administrativní budovy Krajské správy ČSÚ v Brně

 

Projekt „Energeticky úsporný projekt renovace administrativní budovy Krajské správy ČSÚ v Brně“ s reg. č. CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011741 je realizován v budově krajské správy Českého statistického úřadu Brno (dále také jen jako „ČSÚ“) Jezuitská 642/2, 602 00 Brno-střed. Důvodem pro zapojení do projektu je nevyhovující technologické vybavení budovy, které vykazuje základní nedostatky v oblasti hospodárného provozování technických zařízení budov. Stav okenních výplní, případně střešních ploch se nachází v nedostatečném stavu a jeví se tak jako velmi nehospodárný ve vztahu k současnému trendu úspor energií.

Předmětem je modernizace energetického hospodářství spočívající v rekonstrukci technologických systémů budovy a dále v rekonstrukci okenních výplní, zateplení podstřešních prostor. Projekt bude realizován metodou EPC.[1]

V rámci realizace projektu je také zažádáno o navýšení vlastních zdrojů z programu Nová zelená úsporám.

Cílem projektu je naplnit významný potenciál energetických úspor, který je shledáván zejména v rekonstrukci technologických zařízení budov s optimalizací jejich výkonu a efektivnosti.

Významný potenciál energetických úspor je shledáván také v rekonstrukci otvorových výplní budovy s respektováním požadavků orgánů památkové péče, dále v regulaci zdrojů tepla / chladu, modernizaci osvětlení, instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a v optimalizaci (případně kompletní modernizaci) provozu jednotlivých technických zařízení budov.

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 06. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2023

 

Celkové výdaje projektu: 23 557 360,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 18 575 790,00 Kč

Dotace EU: 8 359 105,50 Kč

Příspěvek NZÚ (kapitola MŽP): 8 359 105,50 Kč

Příspěvek příjemce: 6 839 149,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Výzva: MŽP_135. výzva, PO 5, SC 5.3, průběžná

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Český statistický úřad

V celkovém úhrnu lze počítat s podporou ve výši 50 % z programu OPŽP, 5% bonus za realizaci metodou EPC a s podporou ze zdrojů programu Nová zelená úsporám, celkem tedy až se 90 % způsobilých výdajů.[1] Metodu EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých (v případě nemodifikované varianty) na splácení původní investice. Metoda EPC byla v ČR představena v roce 1992.