Celoživotní vzdělávání v České republice

 


2. 08. 2004

Celoživotní vzdělávání v České republice


Český statistický úřad uskutečnil v rámci pravidelného Výběrového šetření pracovních sil v první polovině roku 2003 podrobné zjišťování (tzv. ad hoc modul) týkající se celoživotního vzdělávání dospělých obyvatel republiky.

Šetření vychází z metodiky Eurostatu a je formulováno jednotně pro všechny země Evropské unie. Reprezentativní vzorek představovalo u nás 24 tisíc bytů v celé republice, přičemž potřebné údaje byly zjišťovány celkem u 61 tisíc respondentů.

Šetřili jsme údaje týkající jak formálního vzdělávání (školy) tak neformálního (kurzy) a také informálního vzdělávání (samostudium) a to za krátké čtyřtýdenní období před vlastním šetřením a za delší 12 měsíční časový interval.

Pokud se jedná o formální vzdělávání v průběhu 12 měsíců si formou denního nebo distančního studia zvyšovalo nebo zvýšilo svou kvalifikaci celkem 940,5 tis. osob, tj. 10,9% všech 15ti letých a starších.

Výsledky nám současně potvrdily výrazné meziregionální odlišnosti ve stupni zapojení bydlícího obyvatelstva jednotlivých krajů do tohoto vzdělávání. Rozdíly v intenzitě formálního vzdělávání jsou mezi kraji velké, zejména mezi Prahou a Ústeckým krajem.

Neformálního vzdělávání se v celé republice během 12 měsíců účastnilo 923,9 tis., tj. 10,7% všech respondentů 15letých a starších, Jeden kurz absolvovalo 767,6 tis. osob, dva kurzy 106,9 tis., tři kurzy 26,0 tis a více než tři kurzy 23,4 tis. osob.

. Intenzita této formy vzdělávání je z věkového hlediska respondentů vyrovnaná až do 54 let s kulminací ve věku 35 až 39 let. Účast v neformálním vzdělávání byla vysoká zejména u respondentů s vysokoškolským stupněm vzdělání (24,8% všech osob s vysokoškolským vzděláním), u osob se středním vzděláním s maturitou byla již nižší (15,1%) a s poklesem vzdělání se dále snižovala.

Během jednoho roku se zapojilo na kratší či delší dobu do informálního vzdělávání 1778,6 tis. osob, tj. 20,6% všech osob 15letých a starších.Ve srovnání s formálním i neformálním vzděláváním je pro tuto formu prohlubování znalostí typická vysoká účast osob v důchodovém věku. Osob 60letých a starších se tohoto vzdělávání účastnilo více než 206 tis.

V období jednoho roku před okamžikem šetření se jakoukoliv formou vzdělávalo celkem 2803,4 tis. osob, z toho 1438,0 tis. mužů a 1365,4 tis. žen. Podíl účastníků ve vzdělávacím procesu dosáhl celkem 32,6% celkového počtu osob ve věku 15 a více let. Pokud vyloučíme věkovou kategorii osob 65letých a starších, které se účastní vzdělávacího procesu minimálně, dosáhl podíl všech 15 – 64letých zapojených do systému vzdělávání celkem 37,2%, u mužů 38,3%, u žen 36,1%. Tento relativně vysoký podíl je však ovlivněn počty účastníků denního studia ve věku 15 – 24 let.


Tiskový referát Kanceláře předsedy ČSÚ
Ladislav Pištora
274 054 017

  • 0802TZ.doc