§ 8 Statistická zjišťování u fyzických osob

 

§ 8

Statistická zjišťování u fyzických osob

Ve statistických zjišťováních, při nichž mají fyzické osoby zpravodajskou povinnost, se mohou zjišťovat pouze údaje o

a) jménu a příjmení, rodném čísle, trvalém pobytu, popřípadě místě podnikání osoby, která údaje poskytuje,

b) podnikatelské činnosti,3)

c) nemovitostech, které fyzická osoba vlastní nebo které má pronajaty, a o výnosech z nich,

d) zemědělské činnosti, i když není provozována jako podnikatelská činnost,

e) technických prostředcích využívaných pro zemědělskou činnost,

f) výměře a využití zemědělské půdy sloužící mimoprodukčním funkcím zemědělství.

 

3) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.