Úvod

Úvod

Předkládaný svazek „Bytová výstavba v územích České republiky 1997 - 2004“ navazuje na předchozí práce v této oblasti.

Předkládaná analýza čerpá údaje ze dvou inovovaných statistických výkazů o bytové výstavbě, zavedených v roce 1995. „Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě Stav 8-04“ je zaměřen na základní údaje o počtech bytů ve třech fázích bytové výstavby – ve fázi zahajování, dokončovacích prací a rozestavěnosti bytů do dalších let, a to jednak podle jednotlivých forem výstavby (družstevní, komunální, individuální, ostatní výstavba), jednak podle druhu objektů (rodinné domy, bytové domy, nástavby a přístavby k rodinným a k bytovým domům, domy s pečovatelskou službou a domovy-penziony, nebytové objekty, stavební úpravy nebytových prostorů) a rovněž je sledována modernizace bytového fondu. Nevýhodou tohoto statistického výkazu je, že možnost sledování rozmístění bytové výstavby končí na úrovni stavebních úřadů, které však nepředstavují smysluplnou srovnávací územní jednotku. Hodnocení vývoje bytové výstavby v období 1997 - 2004 na republikové, krajské a stručně i na okresní úrovni je předmětem první části tohoto materiálu, která vychází právě z výše uvedeného statistického výkazu Stav 8-04. Na úvod je navíc provedena retrospektivní analýza vývoje bytové výstavby v celém poválečném období.

Druhá část práce analyzuje výsledky zjištěné statistickým výkazem Stav 7-99 „Hlášení o dokončení stavby pro bydlení“. Ten je zaměřen pouze na dokončené byty, u nichž je zjišťována řada strukturálních charakteristik (pořizovací hodnoty, obytná a užitková plocha, počet pokojů, rozloha stavebních pozemků, zastavěná plocha, technická vybavenost, materiál nosných zdí, doba výstavby, údaje o nebytových prostorech a další). Uvedený výkaz byl až do roku 1998 zaměřen pouze na tzv. stavby pro bydlení. Ty jsou charakterizovány jako takové stavby, u nichž hlavní charakteristikou určení stavby je především bydlení. Jsou to bytové domy a rodinné domy včetně nástaveb, přístaveb a vestaveb. Počínaje rokem 1999 jsou však alespoň základní strukturální údaje o bytech rozšířeny také na stavby nemající charakter „staveb pro bydlení“, i když v nich také vznikají nové byty (domy s pečovatelskou službou a domovy-penziony, byty v nebytových objektech nebo byty vzniklé stavebními úpravami nebytových prostorů). Obrovskou devízou výkazu Stav 7-99 je, že od roku 1997 umožňuje zachytit všechny dokončené byty (v celé struktuře) až do úrovně částí obcí.

Bytovou výstavbu v roce 2004 charakterizuje 32 268 dokončených bytů (3,16 bytů na 1 000 obyvatel), dále 39 037 zahájených bytů (3,82 bytů na 1 000 obyvatel) a 146 801 rozestavěných bytů (14,36 bytů na 1 000 obyvatel). Oproti předcházejícímu roku došlo k nárůstu dokončovaných bytů, zahajovaná výstavba si udržuje rostoucí trend, počet rozestavěných bytů opět vzrostl. V porovnání v mezinárodním měřítku je bytová výstavba i nadále v roce 2004 nízká a zaostávající. Poprvé za sledované osmileté období byla překonána hranice 30 000 dokončených bytů (oproti roku 1997 je to téměř dvojnásobek).


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.