Metodické vysvětlivky

Metodické vysvětlivky

Od roku 2001 jsou publikovány revidované indexy cen průmyslových výrobců počítané na základě nových revidovaných indexních schémat, která vycházejí ze struktury tuzemských tržeb roku 1999 (dřívější indexy ze struktury tržeb roku 1993).

V rámci komplexní revize, která probíhala v průběhu roku 2000, byl revidován váhový systém, výběr cenových reprezentantů a zpravodajských jednotek (respondentů). Váhy byly stanoveny na základě tuzemských tržeb za rok 1999.

Současně došlo u cenových indexů publikovaných od roku 2001 ke změně ceny základního období na prosinec 1999 (dříve prosinec 1993). Jako jednotné indexní referenční období byl zaveden pro všechny cenové indexy průměr roku 2000 (v dřívějších indexech to byl průměr roku 1994), který je odvozeně, stejně jako ostatní cenové základy, počítán ze stálého základu prosinec 1999.

Cenové indexy jsou vypočítávány na základě cen za výběrové soubory reprezentantů a vybrané zpravodajské jednotky agregací jednoduchých indexů cen reprezentantů do úhrnů pomocí výpočetního vzorce typu Laspeyres v modifikované podobě. Pro výpočet se používají stálé váhy z roku 1999.kde:
p1 značí cenu ve sledovaném období
p0 značí cenu v základním období (prosinec 1999)
p0q0 stálá váha - hodnotový ukazatel, zpravidla v promile
(tržby v roce 1999)


Nové revidované schéma indexu cen průmyslových výrobců, platné od roku 2001, obsahovalo k 1. lednu 5736 cenových reprezentantů, šetřených u 1340 zpravodajských jednotek. Proti stavu před revizí došlo k obměně jedné čtvrtiny reprezentantů a téměř jedné pětiny respondentů a k mírnému zvýšení jejich celkového počtu (dříve 5656 reprezentantů a 1250 respondentů).

Index cen průmyslových výrobců zahrnuje ceny výrobků vyrobených v odvětvích C až E podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností. Do indexu není zahrnuto 21 tříd ze 4-místné úrovně klasifikace. Jsou to třídy, které mají charakter služeb výrobní povahy, nebo jsou váhově nevýznamné.

Publikace obsahuje cenové indexy za oddíly a skupiny SKP, které jsou agregované do subsekcí a sekcí SKP a průmyslu celkem. Za některé skupiny nejsou indexy uváděny z důvodu ochrany individuálních dat (obdobně tomu bylo i v dřívějších indexech). Průmyslem celkem se označuje agregace sekcí C, D a E. Standardní klasifikace produkce (SKP) v aktuálním 2. vydání, platném od 1. ledna 2003, je vypracovaná na bázi evropského standardu CPA 2002 (Classification of Products by Activity).

Metodika zjišťování cen se nezměnila. Měsíčně se index cen průmyslových výrobců počítá nadále na základě cen zjištěných státním statistickým výkazem Ceny Prům 1-12. Tento výkaz vyplňují vybrané organizace za vybrané reprezentanty. Vykazované ceny jsou ceny sjednané mezi dodavatelem a odběratelem v tuzemsku bez daně z přidané hodnoty, spotřební daně a bez nákladů na dopravu k zákazníkovi a nákladů s ní spojených, které jsou fakturované v příslušném měsíci za významnější obchodní případ zhruba mezi 10. až 12. kalendářním dnem.

Váhy u revidovaných indexů cen průmyslových výrobců byly stanoveny na základě struktury tržeb za rok 1999 z výkazů P5-01 (za 4-místné třídy SKP), z výkazů Prům P2-01 (za 6-místné subkategorie SKP) a dále z údajů o tržbách za skupiny reprezentantů eventuálně za reprezentanty z výkazů Ceny Prům 1-12.

Nové indexy cen průmyslových výrobců jsou vypočítávány a publikovány k základům: prosinec 1999=100, průměr roku 2000=100, předchozí období =100, stejné období předchozího roku =100. Kromě toho je zveřejňován podíl klouzavých průměrů indexů (průměr indexů za posledních 12 měsíců k průměru indexů za předchozích 12 měsíců, vypočteno z indexů k základu prosinec 1999=100).

Zajištění návaznosti časových řad publikovaných do roku 2000, které nadále zůstávají v platnosti a revidovaných indexů publikovaných od roku 2001, se provádí na základě koeficientů (přepočtových můstků) vypočítaných z poměru revidovaných a původních indexů za prosinec 2000 k prosinci 1999. Přepočtené časové řady indexů za předchozí roky byly zveřejněny v červenci roku 2001 v mimořádné publikaci "Indexy cen průmyslových výrobců - revize 2000".

Od ledna roku 2003 jsou publikovány také indexy cen průmyslových výrobců podle Hlavních průmyslových skupin (HPS). Hlavní průmyslové skupiny (Main Industrial Groupings MIGS) jsou definovány Nařízením Komise (EK) číslo 586/2001 ze dne 26. března 2001 realizující Nařízení Rady (EK) číslo 1165/98 týkající se krátkodobých statistik.

Od ledna roku 2003 jsou měsíčně publikovány ceny topných olejů za dodávky pro průmysl a domácnosti. Metodika zjišťování průměrných cen vychází z Rozhodnutí Rady 1999/280/ES týkajícího se postupu států EU při poskytování informací a konzultací o cenách dodávek ropy a spotřebních cenách ropných produktů a z Rozhodnutí Komise 1999/566/ES. Ceny topných olejů se zjišťují měsíčně státním statistickým výkazem Ceny E 3-12. Vykazované ceny jsou nejběžnější dodací ceny bez nákladů na dopravu, s DPH a spotřební daní a bez DPH a spotřební daně, sjednané mezi dodavatelem a odběratelem v tuzemsku k 15. kalendářnímu dni měsíce. Dodavatelem je výrobce nebo distributor topných olejů z tuzemské výroby i dovozu. Odběratelem je konečný spotřebitel, charakterizovaný velikostí dodávky. U těžkých topných olejů (řádek 1 až 4) se jedná o dodávky pro průmysl menší než 2000 tun za měsíc nebo 24000 tun za rok. U plynových olejů (řádek 5 až 8) se jedná o jednotlivé dodávky pro domácnosti v rozsahu od 2000 do 5000 litrů a pro průmysl do 2000 litrů.

Od roku 2002 jsou publikovány průměrné ceny zemního plynu a elektrické energie za jednotlivé standardní spotřebitele platné k 1. lednu a k 1. červenci sledovaného roku (v publikaci za únor jsou uvedeny ceny k 1. lednu a v publikaci za srpen ceny k 1. červenci). Tyto ceny jsou zároveň poskytovány Statistickému úřadu Evropské Unie (Eurostat). Ceny plynu se zjišťují státním statistickém výkazem Ceny E6-04. Průměrné ceny jsou vypočteny jako vážený aritmetický průměr z cen vykázaných jednotlivými plynárenskými distribučními společnostmi. Ceny elektřiny se zjišťují státním statistickým výkazem Ceny Elek 7-04. Průměrné ceny elektřiny jsou vypočteny jako prostý aritmetický průměr z cen vykázaných nejvýznamnějšími obchodníky s elektřinou (dříve distribuční společnosti). Vykazované ceny jsou ceny sjednané mezi obchodníkem a jeho konečným spotřebitelem v tuzemsku.

Od roku 2005 je rozšířeno publikování těchto cen, vždy k 1. dni ve čtvrtletí. Dále je publikování doplněno průměrnými čtvrtletními cenami elektrické energie a zemního plynu za průmysl celkem (v publikaci za leden jsou uvedeny průměrné ceny za 4. čtvrtletí atd.). Průměrné ceny jsou vypočteny jako vážený aritmetický průměr z průměrných cen jednotlivých standardních spotřebitelů a jejich podílu na roční spotřebě. Za Českou republiku, jako členský stát OECD, jsou předávány uvedené ceny Mezinárodní energetické agentuře IEA. Standardní spotřebitelé jsou definováni ve Směrnici Rady 90/377/EHS o postupu států EU ke zvýšení průhlednosti cen elektřiny a plynu účtovaných průmyslových spotřebitelům. Výpočet průměrné čtvrtletní ceny elektřiny je rozšířen o standardní spotřebitele z hladiny nízkého napětí – podnikatele.


Revize cenových indexů
Český statistický úřad připravuje standardní revizi cenový indexů. Revidované indexy budou publikovány poprvé v únoru 2007 (data za leden 2007). Pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců budou stanovena nová váhová schémata, založená na struktuře tuzemských tržeb v roce 2005. Bazickým obdobím pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců bude prosinec 2005 a též odvozený bazický průměr roku 2005.

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.