Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2010


Metodické vysvětlivky ► Kraj, okres, obec, základ

Metodické vysvětlivky

Kraj, okres, obec, základní sídelní jednotka, katastrální území, ulice a veřejné prostranství, objekt a parcela jsou standardními jednotkami územní identifikace. Číselné kódy a názvy jednotlivých prvků územní identifikace, kromě objektů a parcel, jsou k dispozici na Českém statistickém úřadu, České Budějovice, Žižkova 1. Jihočeský kraj je vymezen územím okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

S účinností od 1. 1. 2003 byly zrušeny okresní úřady a jejich pravomoc a správa přešly z části na krajský úřad a z části na obce s rozšířenou působností a na obce s pověřeným obecním úřadem. Obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností vykonávají přenesenou působnost pro více obcí ve správních obvodech. Seznam obcí s pověřeným obecním úřadem a seznam obcí s rozšířenou působností byl zveřejněn zákonem č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. Správní obvody těchto obcí byly stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388 ze dne 15. srpna 2002. V Jihočeském kraji tak vzniklo 17 správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Obec je základním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce. Je právnickou osobou, má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým jménem. Obce, které mají statut města, jsou v „Průvodci“ zvýrazněny. Obce, které byly stanoveny městysem, mají u názvu obce poznámku (městys) – zkratka ÚMS.

Část obce je skupina domů se společným názvem, označených domovními čísly z jedné číselné řady.

Adresář obecních, městských úřadů a úřadů městysů je průběžně aktualizován. Jména starostů a kontaktní telefony jsou přebírány ze zdrojů krajského úřadu a internetových stránek obcí. V adresáři je uvedeno IČO a kód základní územní jednotky (ZUJ) obce a elektronická adresa.

Počtem obyvatel se rozumí počet trvale bydlících obyvatel a dlouhodobě přítomných cizinců na území obce. Údaje o počtu obyvatel byly převzaty z bilance obyvatelstva k 31. 12. 2009.

Průměrný věk vyjadřuje průměrný věk obyvatel dané obce k 31. 12. 2009.

Míra nezaměstnanosti je počítána jako poměr dosažitelných uchazečů o zaměstnání (k 31. 12. 2009) k počtu ekonomicky aktivních podle SLDB 2001. Míra registrované nezaměstnanosti je počítána jako podíl vyjádřený v procentech, kde v čitateli je počet dosažitelných, neumístěných uchazečů o zaměstnání, občanů ČR a občanů EU (EHP), vedených úřady práce podle bydliště uchazeče ke konci sledovaného měsíce. Jmenovatel tvoří pracovní sílu, tj. počet zaměstnaných v národním hospodářství s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle výsledků výběrového šetření pracovních sil.

Počet částí vyjadřuje počet částí dané obce.

Počet základních sídelních jednotek vyjadřuje počet ZSJ v obci.

Nadmořská výška vyjadřuje nadmořskou výšku obce v metrech (podle baltského výškového systému). Vztahuje se nejčastěji na zeměpisný střed náměstí nebo návsi.

Katastrální výměra je plocha katastrálního území obce (v ha). Jestliže obci nebylo katastrální území vymezeno, je uvedena výměra celkem v územně příslušném katastru.

Vzdálenost od krajského města je silniční vzdálenost z krajského města do obce nebo části obce, kde se nachází obecní případně městský úřad nebo úřad městyse.

Vzdálenost od obce s rozšířenou působností (ORP) je silniční vzdálenost z obce s rozšířenou působností do obce nebo části obce, kde se nachází obecní případně městský úřad nebo úřad městyse.

Počet subjektů z registru zpravodajských jednotek vyjadřuje počet právnických a fyzických osob, kterým bylo vydáno identifikační číslo (IČO) a mají sídlo v obci. Výběr byl proveden k 31. 12. 2009 podle Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE (zemědělství skupina A, průmysl skupina B-E, stavebnictví skupina F, obchod, ubytování a stravování (skupina G,I).

Do adresáře vybraných institucí kraje byly zařazeny adresy obcí (ORP a POÚ), které byly pověřeny výkonem státní správy v Jihočeském kraji. Obce s rozšířenou působností jsou zvýrazněny. V přehledu adres vybraných institucí jsou pouze takové instituce, které jsou veřejností nejčastěji užívány.

Zveřejněno dne: 30.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.