Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2013


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů Jihočeského kraje v  roce 2012 s celorepublikovým průměrem JPG
Graf 2. Úhrn srážek na území Jihočeského kraje v jednotlivých měsících roku 2012 JPG
Graf 3. Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora a podle krajů v roce 2012 JPG
Graf 4. Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku a podle krajů v roce 2012 JPG
Graf 5. Nakládání s odpady podle vybraných způsobů nakládání v roce 2012 JPG
Graf 6. Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku v Jihočeském kraji JPG
Graf 7. Rozvody podle délky trvání manželství v Jihočeském kraji JPG
Graf 8. Cizinci v Jihočeském kraji v letech 2001 až 2012 JPG
Graf 9. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE JPG
Graf 10. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele podle krajů (průměr ČR = 100) JPG
Graf 11. Vývoj výdajů místních rozpočtů v Jihočeském kraji JPG
Graf 12. Příjmy a výdaje v Jihočeském kraji JPG
Graf 13. Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště JPG
Graf 14. Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji JPG
Graf 15. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2012 JPG
Graf 16. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji JPG
Graf 17. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v běžných cenách na 1 zaměstnance podle krajů JPG
Graf 18. Stavební práce podle dodavatelských smluv v roce 2012 JPG
Graf 19. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle vybraných zemí v roce 2012 JPG
Graf 20. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Jihočeském kraji v letech 2001 - 2012 JPG
Graf 21. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Jihočeském kraji JPG
Graf 22. Obyvatelstvo podle rodinného stavu v Jihočeském kraji k 26. 3. 2011 JPG
Graf 23. Bytový fond k 26. 3. 2011 JPG
Graf 24. Počet obyvatel ve správních obvodech ORP Jihočeského kraje (SLDB 1980, 1991, 2001, 2011) JPG
Graf 25. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2012 JPG

Zveřejněno dne: 30.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.