Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Olomouckém kraji - 2006


Seznam grafů
Graf 1 Regionální hrubý domácí produkt na obyvatele v letech 1995 - 2006 (v PPS) JPG
Graf 2 Reálný a nominální růst HDP na obyvatele v letech 1995 – 2006, (rok 1995 = 100 %) JPG
Graf 3 Podíl jednotlivých sektorů na hrubé přidané hodnotě v roce 1995 a 2006 JPG
Graf 4 Stav přímých zahraničních investic v okresech Olomouckého kraje v letech 1998 - 2005 JPG
Graf 5 Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele v Olomouckém kraji v letech 1995 - 2006, ČR = 100 (%) JPG
Graf 6 Struktura výdajů na výzkum a vývoj v Olomouckém kraji v letech 2000 - 2006 JPG
Graf 7 Míra registrované nezaměstnanosti podle pohlaví v okresech Olomouckého kraje v letech 2004 - 2006 JPG
Graf 8 Počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v letech 2000 - 2006 JPG
Graf 9 Uchazeči o zaměstnání v Olomouckém kraji podle délky nezaměstnanosti k 31. 12. JPG
Graf 10 Míra zaměstnanosti žen v Olomouckém kraji podle věkových skupin v letech 1993 - 2006 JPG
Graf 11 Index stáří v Olomouckém kraji v letech 1994 - 2006 JPG
Graf 12 Úhrnná plodnost v České republice a Olomouckém kraji v letech 1993 - 2006 JPG
Graf 13 Průměrné procento pracovní neschopnosti v Olomouckém kraji v letech 1993 - 2006 JPG
Graf 14 Podíl žen a mužů s vysokoškolským vzděláním v Olomouckém kraji a České republice v letech 1993 - 2006 JPG
Graf 15 Počet zjištěných trestných činů na 1 000 obyvatel v letech 1991 - 2006 JPG
Graf 16 Počet zjištěných trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu v okresech Olomouckého kraje JPG
Graf 17 Počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu v okresech Olomouckého kraje v letech 2003 - 2006 JPG
Graf 18 Specifická potřeba vody v litrech na 1 obyvatele a den v letech 2000 - 2006 JPG
Graf 19 Podíl čištěných odpadních vod v Olomouckém kraji v letech 2000 - 2006 JPG
Graf 20 Podíly komunikací v okresech Olomouckého kraje v roce 2006 JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.